logga
Hänsyn på hygge i form av högstubbar, torrträd, träd och trädgrupper.
Bild: Line Djupström
Vid slutavverkning lämnas i genomsnitt nästan 13 procent av arealen som hänsyn, visar en sammanställning av sju skogsföretags hänsynsuppföljning.

Artikeln är en sammanfattning av rapporten Skogsbrukets hänsynsuppföljning 2018.

Rapporten redovisar fyra hänsynskategorier som har betydelse för mark, vatten och biologisk mångfald:

1.         Kantzoner
2.        Hänsynskrävande biotoper
3.        Levande träd, död ved och utvecklingsmark
4.        Körskador och överfarter  

Rapporten grundar sig på data från fältinventeringar genomförda under 2018, och avverkningarna är genomförda under 2017-2018.

Enligt Skogsstyrelsens modell

Syftet med projektet var att samla in data på ett enhetligt sätt och som grundar sig på Skogsstyrelsens uppföljningsmodell. Därmed skapas en överblick över den samlade hänsynen tagen vid slutavverkning på deltagande företagens marker. Beroende på vad resultatet visar kan olika lärdomar dras för att förbättra framtida naturvårdsarbete.

Långsiktig uppföljning

Deltagarna i projektet får också ta del av sina företagsspecifika data. Det ger möjlighet till återkoppling och att följa upp sitt eget arbete och jämföra med andra och nationellt. Eftersom projektet är tänkt att pågå under flera år, med årsvisa data, kan förändringar studeras och materialet kan användas som underlag i framtida studier och diskussioner.

Utveckad hänsyn

Projektet är början på ett angeläget utvecklingsarbete där många vinster kan nås. Dels genom ökad kunskap, dels genom samsyn och erfarenhetsutbyte markägare emellan. Dessa är mycket viktiga faktorer och drivkrafter för utveckling av naturhänsyn i skogslandskapet.

Nr 74-2019    Publicerad 2019-11-18 11:16

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.