Gå till:

Skogforsks data

Skogforsk följer Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata. Tabellen redovisar metadata i Skogforsk-projekt, finansierade av rammedel och övriga offentliga forskningsfinansiärer

I projekt som använder några av nedanstående data medverkar normalt forskare från Skogforsk.
Kontaktpersoner framgår av tabellen.

Data/Databas

Typ Beskrivning Kontakt Kommentar
Fritid Databas för skogsträdsförädling  Metadata för all förädlingsverksamhet, t.ex. ID för kloner, plantager och fröpartier, gjorda behandlingar i olika steg i förädlingscykeln, försökslokaler m.m. Curt Almqvist Projektplan finns avseende uppdatering
SkogExp Databas med metadata Metadata för fältförsök inom program Skogsskötsel Johan Malm Ska inkorporeras i nya Fritid, tillsammans med övriga långliggande fältförsök.
Dataplan/Treeplan Databas med mätdata

Dataplan innehåller data om enskilda träd i förädlingsförsöken, I Treeplan genomförs analyserna. 

Bo Karlsson Metadata för förädlingen finns i databasen Fritid
Silva Boral Svensk registerdatabas över skogliga fältförsök. Skogforsks databaser skickar data till denna Silvaboreal ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och administreras av Enheten för skoglig fältforskning. SLU, tillsammans med Skogforsk, är huvudansvariga för uppbyggandet och utvecklingen av databasen. Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, IVL och Sveaskog deltar också i utvecklingen och uppbyggnaden av Silvaboreal Johan Malm http://www.silvaboreal.com/visionen.aspx
Arbetstudier Datafiler från enskilda studier Data från tidsstudier och olika maskinstudier. Enskild författare  
Skogsbrukets kostnader och intäkter Databas Enkätdata om skogsbrukets kostnader och intäkter, produktivitet etc. Data är konfidentiella (faller under 19 kap. 1-3 §§ och 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eftersom det är en del av Sveriges offentliga statistik och data får inte lämnas ut i sådan form att någon svarande kan riskera att identifieras). Resultat och metadata redovisas årligen i webartikel och till Skogsstyrelsen. Lars Eliasson  
Skördardatabasen Forskningsdatabas Uppgifter från framförallt skogsmaskiner om avverkade träd, inkl position, uppgifter om enskilda stockar, m.m. Data ägs av respektive uppgiftslämnare och disponeras av Skogforsk i förtroende inom ramarna för överenskomna projekt. Jon Söderberg