logga
Skogforsk följer Formas policy för öppen tillgång till forskningsdata. Tabellen redovisar metadata i Skogforsk-projekt, finansierade av rammedel och övriga offentliga forskningsfinansiärer

I projekt som använder några av nedanstående data medverkar normalt forskare från Skogforsk.
Kontaktpersoner framgår av tabellen.

Data/Databas

Typ Beskrivning Kontakt Kommentar

Fritid

Databas för skogsträdsförädling 

Metadata för all förädlingsverksamhet, t.ex. ID för kloner, plantager och fröpartier, gjorda behandlingar i olika steg i förädlingscykeln, försökslokaler m.m.

Curt Almqvist Ska slås ihop med
SkogExp under 2020.

 

 

 

   
SkogExp Databas med metadata Metadata för fältförsök inom program Skogsskötsel Johan Westin Inkorporeras i nya Fritid under 2020, tillsammans med övriga långliggande fältförsök.
         
Dataplan/
Treeplan
Databas med mätdata

Dataplan innehåller data om enskilda träd i förädlingsförsöken, i Treeplan genomförs analyserna. 

Johan Kroon Metadata för
förädlingen finns
i databasen Fritid
   

 

   
Silvaboreal Svensk registerdatabas över skogliga fältförsök. Skogforsks databaser skickar data till denna Silvaboreal ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och administreras av Enheten för skoglig fältforskning. SLU, tillsammans med Skogforsk, är huvudansvariga för uppbyggandet och utvecklingen av databasen. Skogsstyrelsen, Energimyndigheten, IVL och Sveaskog deltar också i utvecklingen och uppbyggnaden av Silvaboreal Johan Malm www.silvaboreal.com
         
Arbetstudier Datafiler från enskilda studier Data från tidsstudier och olika maskinstudier. Enskild författare  
         

Skogs-
brukets
kostnader och intäkter

Databas Enkätdata om skogsbrukets kostnader och intäkter, produktivitet etc. Data är konfidentiella (faller under 19 kap. 1-3 §§ och 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eftersom det är en del av Sveriges offentliga statistik och data får inte lämnas ut i sådan form att någon svarande kan riskera att identifieras). Resultat och metadata redovisas årligen i webartikel och till Skogsstyrelsen. Lars Eliasson  

 

       
Skördar-
databasen
Forskningsdatabas Uppgifter från framförallt skogsmaskiner om avverkade träd, inkl position, uppgifter om enskilda stockar, m.m. Data ägs av respektive uppgiftslämnare och disponeras av Skogforsk i förtroende inom ramarna för överenskomna projekt. Jon Söderberg