logga

Beslutsstöd och verktyg

Beslutsstöd och verktyg Skogforsk tagit fram. Använd dem för din verksamhet.

Ingvar – beslutsstöd för gallring och röjning
INGVAR är ett beslutstöd för avverkningsplanering som hjälper dig att analysera effekterna av röjning och gallring, på kort och lång sikt.
Verktyg
Regelrätt skogsbruk
Regelrätt skogsbruk är en sammanställning av alla de lagar och bestämmelser som berör skogsbruket.
Övrigt
Medlemskap StanForD
Årlig avgift för medlemskap i StanForD.
Övrigt
Varningsskylt för skogsmaskiner i arbete
Förhindra att människor kommer in i riskområdet med en varningsskylt. Beställ här eller skriv ut och plasta in själv.
Övrigt
OPSEL
OPSEL är ett hjälpverktyg vid urval av träd inom skogsträdsförädlingen. Se rapporten för instruktion till installation och användning.
Verktyg
TorkCalc – prognoser för virkets uttorkning
Virkets uttorkning efter avverkning är normalt en bra indikator på färskheten, som är viktig för många industrier. Med programmet TorkCalc kan torkförloppet prognostiseras.
Verktyg
Timan 4.0 – verktyg för virkesanalyser
I Timan hittar du alla Skogforsks verktyg för virkesanalyser – Aptan, Aptupp Standin, Stambas och Klippsk.
Verktyg
FLISavFLIS beräknar bränsleuttaget
Ska du slutavverka, gallra eller röja och funderar på att ta ut grot eller energived? Programmet FLISavFLIS beräknar hur stora bränsleuttag som är möjliga i ditt bestånd.
Verktyg
Plantval Optimal
Plantval optimal är ett verktyg som maximerar årlig medeltillväxt genom att optimera användningen av tillgängliga frökällor över de olika trakter som ska planteras i ett större innehav.
Verktyg
WeCalc – räkna på skogsbränsle
WeCalc är ett verktyg för att beräkna omräkningstal, och göra prisberäkningar för olika typer av skogsbränsle.
Verktyg
POPSIM
POPSIM är ett program för simulering av aktiviteter under flera generationer i en sluten förädlingspopulation
Verktyg
Morris - håll koll på skogsbränslets torrhalt
Med VIOL-data från SDC ger excelverktyget "Morris" en överskådlig bild av torrhalten på levererat skogsbränsle.
Verktyg
Plantval
Plantval är ett verktyg som hjälper dig att välja rätt skogsodlingsmaterial. Verktyget rangordnar materialen efter deras beräknade produktion på den aktuella lokalen
Verktyg
Näringssnurran
Programmet "Näringssnurran" beräknar näringsuttag vid olika typer av skogsbränsleuttag och kompenserande askgiva.
Verktyg
Lönsamhet vid avverkning av sly
Detta är ett program utformat för att, utifrån den knapphändiga information som ofta finns tillgänglig, bedöma lönsamheten i avverkning av sly längs väg- och åkerkanter.
Verktyg
Forestand
Forestand är en standard för geografisk information, data om skog och brukande av skog. Den gör att alla parter inom skogsbruket talar samma språk och underlättar kommunikationen.
XDesign
XDesign är ett verktyg för att sätta samman komplicerade korsningsscheman inom skogsträdförädling, inklusive de som optimerar genetiskt bidrag och undviker släktskap mellan ingående föräldrar.
Verktyg
NogRota beräknar mängden röta
Programmet beräknar mängden rotröta i ett granbestånd när man har mätt ett stickprov bland träden.
Verktyg
Reflex - håll koll på ekonomin
Med REFLEX får du som är entreprenör en överblick över ditt företags ekonomi och kan se vilka faktorer som påverkar lönsamheten mest.
Verktyg