logga
Vägkostnaderna på egen mark fortsatte att öka under 2022, och i norra Sverige har de nått 50 kr per avverkad kubikmeter.

Vägkostnaderna varierar kraftigt och spridningen är stor kring medelvärdet. Underhållskostnaden för det  befintliga skogsbilvägnätet är fortsatt högre än kostnaden för nybyggnation och upprustning. Kostnadsskillnaden mellan landsdelarna är delvis logisk då skogsbil vägnätet är större i Norrland. Det är däremot svårt att förstå varför kostnads ökningstakten de senaste åren varit högre i norr än i söder.

 

VK1.jpg

Ett 95-procentigt konfidensintervall för de totala vägkostnaderna, det vill säga medelkostnaden finns med 95 procent säkerhet i det gula bandet. Jämförelse med PPI, prisindex i producent- och importled (grått).

 

VK2.jpg

Investeringar i nybyggnad och standardhöjning av skogsbilvägar samt kostnaden för vägunderhåll per avverkad kubikmeter under perioden 1996 till 2022.