logga
Luckhuggning i Venjan.
Bild: Sverker Johansson/Bitzer
Både kostnaden för slutavverkning och gallring har ökat i hela landet.

Kostnaden för normal slutavverkning har i medeltal ökat med 11,0 procent för hela landet och kostnaden för gallring har ökat med 12,1 procent. Kostnads utvecklingen i gallring och föryngringsavverkning följer producent prisindexet väl sedan 2010. ”Fördelade  omkostnader” (till exempel flyttkostnader) ökade kraftigt 2021. År 2022 sjönk dessa kostnader i slutavverkning men fortsatte öka i gallring.

Små volymer hyggesfritt

Kostnader samlades även in för hyggesfria avverkningar i ”Hyggesfritt Skogsbruk”. Antalet svar är lågt, så vi har bara medeltal för hela landet. Totalt särredovisades kostnaden för avverkning med hyggesfria metoder för 0,6 procent av den avverkade volymen.

Drivningskostnaden per m3fub i hyggesfritt (medeltal för riket) ökade från 147 kr till 178 kr 2022. Kostnaderna, medelstammens volym och den uttagna volymen per hektar varierar så mycket mellan de svarande att skillnaden mellan åren inte är säkerställd.

Sammantaget för de två år data samlats in är medelstamvolymen 0,18 m3fub med ett 95-procentigt konfidensintervall från 0,15 till 0,21 m3fub, och uttaget 150 m3fub per ha med ett 95-procentigt konfidensintervall från 135 till 164 m3fub per ha. Detta återspeglar det faktum att de största rapporterade volymerna avverkade med hyggesfria metoder återfinns i norra Sverige.

Under 2022 utgjorde försvårande avverkningar cirka sex procent av den avverkade volymen, vilket är en minskning jämfört med de senaste tre åren. De utgörs exempelvis av saneringshuggningar av barkborreangripna träd i Göta- och Svealand, avverkningar av törskateangripen skog i Norrland samt stormupparbetning. De försvårande föryngringsavverkningar var cirka 28 procent dyrare i södra Sverige och cirka 74 procent dyrare i norra Sverige än normal drivning. Den lägre kostnadsökningen i södra Sverige är dels en effekt av att de försvårande slutavverkningarna hade en likvärdig medelstamsvolym (0,44 m3fub) som de ordinarie avverkningarna, dels att avverkning av barkborreskadad skog är mindre försvårande än exempelvis avverkning av stormskadad skog.

I norra Sverige hade de försvårade slutavverkningarna en betydligt lägre medelstamvolym (0,14 m3fub) än de ordinarie slutavverkningarna. Det förklarar delvis den kraftigt ökade kostnaden, och beror troligen på avverkningar av törskateangripen medelålders skog.

Försvårad gallring förekommer i större utsträckning bara i södra Sverige. Även om kostnaden per kubikmeter jämfört med normal gallring bara var åtta procent högre måste det anses som avsevärt dyrare då de avverkade träden är större (0,15 m3fub) än de som avverkas i en normal gallring.

 

DD1.jpg

Relativa kostnader för gallring (grön linje) och föryngringsavverkning (blå linje) för perioden 1996 till 2022 jämfört med producentprisindex (svart linje).

 

DD2.jpg

Direkta drivningskostnader i normala avverkningar 2022, kr/m3fub.

 

DD3.jpg

Fördelningen mellan föryngringsavverkning, gallring, hyggesfritt skogsbruk (sedan 2021) och försvårad avverkning (sedan 2005).