logga
Virkesintäkterna ökade med 15 procent. Med säkerhetsläget och medföljande konjunktur ökade kostnaderna nästan lika mycket. Att de ändå inte gjorde det berodde på minskade skogsvårdsinsatser till följd av brist på arbetskraft – kostnader som skjutits på framtiden.

Skogforsks skogsbruksindex – intäkternas relation till skogsbrukskostnaden – har alltså endast förändrats marginellt mellan 2021 och 2022.

Nominellt har täckningsbidraget efter skogsbrukskostnader gjort ett lyft under 2022. Sett från år 2000 har dock inte täckningsbidraget ökat i samma takt som hemmamarknadsprisindex. Det visar Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät ”Kostnader i det storskaliga skogsbruket 2022”.

 

Det här är Skogforsks skogsbruksindex

Indexet visar virkesvärdets relation till skogsbrukskostnaden. Underlaget samlas in genom en enkätundersökning, som görs av Skogsstyrelsen och Skogforsk. I skogsbrukskostnaden utgör i nämnd ordning drivning, skogsvård och vägar de tyngsta posterna.

 

Tre viktiga nyckeltal för skogsbrukets lönsamhet

tre_1.jpg

1. Skogsbruksindex utveckling under perioden 1996 till 2022. Indexet visar virkesvärdets relation till skogsbrukskostnaden

 

 

 

tre_2.jpg

2. Kostnads- och intäktsutveckling på egen skog 1996 till 2022 (nominella värden).

 

tre_3.jpg

3. Skogsbrukets nettotäckningsbidrag (gröna staplar) under perioden 1996 till 2022 jämfört med om det utvecklats som producentprisindex för industrin [1] (grå linje) för år 2000.

 

Skogforsk sammanfattar och kommenterar

– Skogforsks skogsbruksindex steg från 1,8 till 1,9 trots att säkerhetsläget i Europa generellt gav kostnadsökningar över hela linjen.

– Men den ökande lönsamheten är delvis en chimär, eftersom mängden utförd skogsvård per avverkad kubikmeter virke var lägre än tidigare år. Det beror antagligen på att det var brist på arbetskraft, säger Lars Eliasson på Skogforsk.

Men detta tål att studeras närmare – inrapporteringen kunde ha varit bättre för 2022.

Intäkterna rusade …

Under förra året ökade sågtimmerpriset med 14 procent och massavedspriset med 19 procent. Därmed ökade den genomsnittliga virkesintäkten vid bilväg med 15,2 procent – från 475 till 548 kronor per m3fub.

… liksom kostnaderna

Samtidigt ökade skogsbrukskostnaderna med 8,4 procent. Den största posten, drivningskostnaden, ökade i medeltal med 13,6 procent – den kraftigaste ökningen sedan 2008. Skogsvårdskostnaden per avverkad kubikmeter minskade däremot med 5,2 procent jämfört med 2021.

– Därför ökade drivningskostnadernas andel av skogsbrukskostnaden för första gången på ett decennium, konstaterar Lars Eliasson.

Fortsatt dyra transporter och vägar

Transporterna fortsätter att vara dyrare än andra branschers transporter och vägkostnaderna fortsatter att öka. Underhållskostnaden för det befintliga skogsbilvägnätet var 2022 fortsatt högre än kostnaden för nybyggnation och upprustning till högre vägstandard. De samlade vägkostnaderna är högre i norra Sverige liksom kostnadsökningstakten.

– Skogsbilvägnätet är större i Norrland, men vi har inget svar på varför kostnads ökningstakten är högre där, säger Lars Eliasson.

 

citatlars.png