logga
Bild: Sverker Johansson/Bitzer
I medeltal har drivningskostnaden ökat med 13,6 procent på egen skog och gallringsandelen har inte förändrats sedan föregående år.

Drivningskostnadernas andel av skogsbrukskostnaden har ökat för första gången på ett decennium.

Den totala skogsvårdskostnaden per avverkad kubikmeter för skogsvård minskade med 5,2 procent jämfört med 2021, vilket till en stor del förklaras av att mindre skogsvård utförts. En orsak till detta är brist på utförandekapacitet.

Jämfört med 2021 ökade medelvirkesvärdet från 475 till 548 kr per m3fub. I södra Sverige påverkades dock värdet för det levererade grantimret och barrmassaveden av barkborreskadat virke.

Priset för granmassaved kan bara redovisas i södra Sverige, då det bara är där tillräckligt många svar kommit in. Där var det 359 kr per m3fub, med en vidaretransportkostnad på 108 kr per m3fub. Då det är ett regionalt sortiment medför detta att prisrelationen mellan barr- och granmassaved blir skev när man ser till medelvärden på landsdelsnivån.

 

virkespris.jpg

Virkespriset fritt bilväg samt kostnaden för vidaretransport till industrin under 2022.

 

kostnadsfordelning.jpg

Kostnadsfördelningens utveckling inom skogsbrukskostnaden.

 

skogsbrukskostnader.jpg

Skogsbrukskostnader per avverkad m3fub under 2022. Avsaknaden av kostnader för skogsvård och vägar på rotköp och avverkningsuppdrag (AU)
beror på att uppgifterna kommer från det virkesköpande företaget som inte kan förväntas ha kunskap om markägarnas kostnader.