logga
Bild: Sverker Johansson/Bitzer
Mellan 2021 och 2022 har kostnaden per hektar för plantering och röjning inte märkbart förändrats. Kostnaderna för hyggesrensning, markberedning och sådd har däremot ökat med mellan tio och 33 procent.

Få av de svarande har genomfört gödslingsåtgärder och spridningen i materialet är ovanligt stor, så vi vet inte om kostnaden för gödsling och kalkning har förändrats. Priset på gödselmedel har varierat kraftigt under året.

Skogsvårdskostnaden per avverkad m3 påverkas – förutom av arealkostnaden – av att mängden skogsvård minskat. Mängden markberedning + plantering + röjning per kubikmeter minskade med cirka 12 procent jämfört med 2021. Detta understöds av Skogsstyrelsens statistik som visar att antalet levererade skogsplantor minskade med sju procent. En delförklaring uppges vara brist på arbetskraft.

De senaste åren har även kostnaderna för skogsvård utförd åt andra markägare samlats in. Det går inte redovisa dessa kostnader för alla åtgärder i och med att det krävs ett visst antal svar innan det går att redovisa ett medelvärde.

 

SVK1.jpg

Arealen markberedd, planterad och röjd areal per 1000 m3fub avverkad volym i norra och södra Sverige.

 

SVK2.jpg

Vänster: Skogsvårdskostnader på egen mark, kr/ha.
Höger: Skogsvårdskostnader på annans mark, kr/ha.