Gå till:

Frörekord

Foto: Elin Fries
Fjolårets granblomning har gett resultat. Aldrig tidigare har Skogforsk hanterat så mycket frön som i år.

Varma somrar och hårt arbete

Tack vare att den varma sommaren 2018 stimulerade granen till att blomma och ett intensivt arbete i fröplantagerna 2019 har frölagren nu fyllts på. I år har Skogforsks försöksstation i Sävar hanterat drygt 20 000 kg orensat frö av tall, gran, contorta och lärk, att jämföra med ca 6000 kg ett normalår. Den största ökningen har granen stått för, vilket är glädjande! Bristen på granfrön har varit stor den senaste 10-årsperioden.

Varsam behandling

Under våren har fröplantager runt om i Sverige skickat in frön som Skogforsk sedan förbereder inför sådd. De inskickade fröna är orensade (de kallas då för frömassa); de är blandade med kottrester, barr och kåda, och har fortfarande kvar sina frövingar.

Genom skonsam avvingning och noggrann rensning och tvättning, får man fram frön som går att lagra och som är lätta att hantera i sådden. Men innan Skogforsk skickar tillbaka de rensade fröna till plantskolorna, testas frönas grobarhet och vitalitet. Tack vare moderna metoder sorteras döda och tomma frön bort och resterande frön behandlas för att gro samtidigt. På så vis effektiviseras hela processen från sådd till att plantorna planteras i skogen.

Stora värden för skogsägarna

Det är stora värden som hanteras. Ett kilo tall- och granfrön kostar ca 20 000 kr. Men det är när fröna gror och blir till träd som den stora värdeökningen sker. Genom skogsträdsförädlingen tar Skogforsk fram träd med bättre virkeskvalitet, högre tillväxt och högre resistens mot sjukdomar och angrepp. Ett träd sprunget ur ett förädlat frö växer 20–25 procent bättre än ett oförädlat. Ett kilo frön innehåller ca 150 000 frön, frön som är framtidens skogar. Att få tillgång till en så stor mängd förädlat granfrö som i år, ger därmed goda förutsättningar för framtida skogsproduktion.

2020-07-01 10:28