logga
Frösortering i sedimentationsränna
Bild: Mikael Lundgren
Nästan alla frön som används i svenska skogsplantskolor kommer från fröplantager. En del av den åttonde lektionen av PLANTskolan handlar om hantering och behandling av frön.

En stor del av det frö som används i svenska plantskolor, och ofta även vid skogssådd, är rensat, sorterat och behandlat vid Skogforsks fröstation i Sävar. Sorteringen innebär att insektsskadade, döda eller svaga frön sorteras bort, vilket ökar andelen grobart frö. Olika behandlingar, till exempel IDS, ökar frönas vitalitet så att de gror snabbare.

Den åttonde delen av PLANTskolan handlar om kott- och fröhantering. Där beskrivs de olika stegen för fröets behandling från att det lämnat kotten tills det är färdigt för sådd.

Här följer en sammanfattning av innehållet. Hela lektionen kan laddas ned som pdf-fil.

Läs fördjupning

Våtavvingning och rensning

För att möjliggöra långväga spridning är tall- och granfrön försedda med vingar. Vingarna är dock ett problem vid maskinell sådd. Ett enkelt sätt att avlägsna tall- och granfrövingar är att lägga fröna i en roterande trumma och tillsätta en mindre mängd vatten. Vingens fäste sväller då upp och lossnar rån fröet. Med en lätt luftström blåses vingarna bort från frömassan.

Efter avvingning går fröpartiet genom en mängd olika renssteg för att ta bort tomfrö, kottrester och annat. Rensstegen bygger på skillnader i storlek, densitet och form. Svåravvingade frön med vingrester kvar kompletteringsavvingas. För att kunna använda fröet i maskinell sådd är det viktigt att uppnå 100 procent renhet.

Prevac

Med Prevac kan man sortera bort frön med spruckna fröskal. Metoden bygger på att man blötlägger torra frön och sänker lufttrycket. Frön med sprickor i skalet tappar då luft och sjunker till botten. Metoden fungerar bl.a. på tall och contorta. För gran är problemet att många friska, välmatade frön sjunker tillsammans med skadade frön.

Vakuumkärl för Prevac-behandling. Foto Ulfstand Wennström.

Grankåda

Kåda är ett problem vid rensning av granfröpartier. Kådan sjunker visserligen i vatten men det gör även välmatade, torra granfrön. Genom att duscha på en mindre mängd ljummet vatten på torra frön kan densiteten minska och fröna flyta. Orsaken är att fröna tar upp vattnet och sväller upp mer än viktökningen. Sorteras fröna i vattenbad flyter större delen av granfröna upp till ytan medan kådan sjunker till botten. Tyvärr sjunker även ofta några av de allra tyngsta granfröerna ned till botten med kådan. Hög densitet är ofta kopplad till god frökvalitet.

Grobarhetsanalys

När fröet är rensat och klart är det lämpligt att göra en grobarhetsanalys. Analysresultatet ger en vägledning om fröet behöver ytterligare behandling.

På Skogforsk i Sävar görs analyserna på groningsbord med 20°C i 16 tim- mar och 28°C i 8 timmar och konstant ljus. Till en analys slumpas 4 x 100 frön som fördelas på blöta filterpapper med en plastkupa över.

För tall plockas grodda frön bort efter 7 dygn och sluträkning sker efter 14 dygn. Ett frö betraktas som grott om det har en grodd som är längre än fröets egen längd.

För gran plockas grodda frön bort efter 7, 10 och 14 dygn och sluträkning sker efter 21 dygn.

Vid sluträkning av både tall och gran snittas ej grodda fröer under lupp och man räknar hur många som är döda respektive fortfarande vitala, s.k. FEG- frön (Friska Ej Grodda).

En grupp fröer kvarstår, de abnorma. Det är frön som gror men har något fel som gör att de inte bedöms kunna utvecklas till en planta. Det kan vara att de gror baklänges med barren före roten, att rotspetsen är död eller att de helt saknar klorofyll, vilket inte är så bra om man tänker leva på solljus.

Frölagring

Väl moget och rätt hanterat tall- och granfrö kan lagras upp till 50 år utan större kvalitetsförsämring. Före lagring, ska man försäkra sig om att fröet är så rent som möjligt, att fukthalten är under sju procent och att fröna förvaras i en tät förpackning med så liten luftvolym som möjligt. Kontrollera alltid grobarheten före användning. Groningshastigheten sjunker ofta vid lagring, varför en vitalisering, eller IDS-behandling, kan vara befogat innan fröet ska användas.

Kvalitetshöjande åtgärder

Tomma pottor i plantskolan kostar pengar. För att höja frökvaliteten finns ett antal olika behandlingsmöjligheter, se tabellen.

Effekt av kvalitetshöjande åtgärder av frö i plantskolan.

Fraktionering

Vid fraktionering delar man upp ett parti i olika storleksfraktioner. Detta brukar inte påverka groningsegenskaperna nämnvärt, men ger en förenklad sådd och jämnare odling.

Vitalisering

Främsta syftet med en vitalisering är att öka groningshastighe- ten och att få fröna att gro vid samma tidpunkt. En vitalisering brukar också öka det temperaturintervall där ett fröparti har acceptabel groning.

På Skogforsk i Sävar vitaliseras tall- och granfrö genom man att vattnar upp fröpartierna till 30 resp. 28 procent relativ fukthalt. Fröna lagras sedan i +5° till +15°C i 3 till 45 dagar beroende på art, ursprung och groningsanalys.

Tall lagras vanligen kallare och längre tid än gran, vitalt frö varmare och kortare tid än svagt frö.

Efter vitalisering torkas fröet ner till lagringsbar fukthalt. Ett vitaliserat frö bör användas inom två år.

IDS-behandling

IDS står för Incubation – Drying – Separation. Det är en metod för att sortera bort dött och dåligt utvecklat frö. Dessutom gror fröna snabbare och jämnare genom den inledande vitaliseringen. Ett IDS-behandlat frö är också renare, då damm samt ving- och kottrester effektivt tas bort. Metoden bygger på två förutsättningar, dels att torra frön flyter i vatten medan fuktiga sjunker, dels att levande frön håller vatten bättre än döda.

En IDS-behandling börjar med en vitalisering, men i stället för att torka tillbaka fröet vattnas de upp så att alla frön sjunker till botten. Därefter torkas det i svävtork – en "tunna" med många små hål i botten varifrån torr luft strömmar uppåt. Fröet svävar på luftströmmen och rörs om hela tiden. Det ger en jämn torkning.

Under torkningen tas fröprover som läggs i ett glas vatten. När andelen flytande frön överensstämmer med andelen döda frön i partiet avslutas torkningen och partiet hälls i ett stort kärl med vatten. De döda fröna flyter upp till ytan medan de levande sjunker till botten. Vid en förfinad variant av IDS sorteras fröet i en sedimentationsränna. Då kan fröpartiet även dela upp i olika kvalitetsklasser beroende på densiteten. Efter sortering torkas fröet till lagringsbar fukthalt och prover tas ut för analys. IDS-behandlat tallfrö går bra att ombehandla men ombehandling av granfrö rekommenderas inte.

Nr 71-2016    Publicerad 2016-08-29 06:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!