logga
Bild: Sverker Johansson, Bitzer
Självföryngringen räddar många planteringar från att bli underkända, men det innebär samtidigt att en stor del av förädlingsvinsten går om intet.

Text & foto: Sverker Johansson, Bitzer 

 

I dag är majoriteten av de planterade tall och granplantorna förädlade (99 procent av tallen och 56 procent av granen). Dagens förädlade plantmaterial beräknas i praktiken växa drygt 10 procent bättre än självföryngrade träd. Men förädlingsarbetet går ständigt framåt och snart beräknas den praktiska tillväxtpotentialen vara runt 20–25 procent. Det här är siffror som branschen och myndigheterna använt som bas i avverkningsberäkningar och i framtida tillväxtscenarier, nu senast Skogsstyrelsens SKA-22 (Skoglig konsekvensanalys).

Kalkylerna bygger alltså på att förädlade träd utgör den absoluta huvuddelen av framtidens skog. Men sedan några år finns det många studier som pekar på att det inte blir så. Redan 2020 kunde Skogforsk presentera siffror som visade oroande föryngringsresultat, bland annat att bara 60 procent av de planterade, gps-positionerade träden fanns kvar efter röjningen.

100 miljoner försvann

I Sverige planterades då knappt 400 miljoner plantor varje år. Enligt Skogforsks studier försvann 100 miljoner av dessa plantor före tre års ålder. Ytterligare 16 miljoner försvann innan röjningen och 44 miljoner röjdes sedan bort. På en medelgod mark motsvarar siffrorna att 2 100 plantor per hektar planterades, 500 (cirka 25 procent) försvann innan tre års ålder, 80 till försvann innan röjningen och 220 röjdes bort. Men det var för flera år sedan. Sedan dess har läget förvärrats – eller också vet vi helt enkelt mer i dag.

Framtida bestånd

Hur många plantor behöver man då – med dagens kunskap om föryngringarnas utmaningar – beställa och plantera om man siktar på 100 procent förädlade träd i sina framtida bestånd?

En grov kalkyl gjordes 2020 av Skogforsk. Med en genomsnittlig avgång på cirka 40 procent efter röjning skulle det, beroende på bördighet, behöva planteras
mellan 2 200–3 400 plantor per hektar. Men enligt Föryngringskollen snittar beställningarna från skogsbruket i dag på 2 000–2 300 plantor per hektar och av dem saknas 30–40 procent redan efter ett år, i stället för 25 procent på tre år. Hur många som sedan röjs bort vet vi mer om inom några år, då Skogforsk kommer att följa upp 37 ännu oröjda bestånd med gps-positionerade plantor i södra Sverige.

Samtidigt vill många i dag ha mer lövträd i sina skogsbestånd, bland annat för att sprida klimatriskerna. Miljöcertifieringen FSC ställer också kravet på tio procent lövandel i bestånden vid omloppstidens slut. Det kräver ganska höga lövandelar i början på omloppstiden och det löser alla med självföryngring i dag.

Sammantaget kommer de förädlade plantorna att vara i klar minoritet när dagens föryngringar når första gallringen.