logga
Beräkningarna av klimatpåverkan med CLEAR görs för en definierad tidsperiod, vanligtvis ett år, och fokuserar på de träbaserade produkterna företaget/organisationen sätter på marknaden.

I modellen ingår fyra komponenter av upptag och utsläpp av växthusgaser:

 1. Utsläpp i värdekedjan
  Här beräknas klimatutsläpp i den träbaserade värdekedjan, inklusive de som görs vid återvinning och slutanvändning enligt principerna i GHG-protokollet.
 2. Undanhållna utsläpp
  Här beräknas växthusgasutsläpp som undvikits till följd av användningen av träbaserade produkter istället för användning av mer klimatintensiva produkter. Detta beräknas med hjälp av displacement-faktorer erhållna ifrån livscykelanalyser och liknande studier.
 3. Förändring av kollagret i skogen
  Här beräknas förändringen av kollagret i den skog där virke hämtats för att producera de träbaserade produkterna. Detta beräknas enligt ramverket ”IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”.
 4. Förändring av kollagret i träbaserade produkter
  Här beräknas förändringen av kollagret i de träbaserade produkter som är i bruk ute i samhället. Dessa beräkningar bygger också på ramverket ”IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”.