logga
Målet med Tillväxtparken i Undersvik är att öka tillväxten och kolinbindningen med hjälp av BAG

Tillbaka till Behovsanpassad gödslingTillväxtparken ligger nära Simeå, mellan Bollnäs och Ljusdal och kallas för Undersvik. Området är drygt 1600 ha stort, med genomsnittligt ståndortsindex (H100) på 24 m och där merparten av skogen är under 60 år. Det finns drygt 100 ha skog som är klassade som NO (naturvårdsmål utan skötsel) och NS (naturvårdsmål med skötsel), varav ca 20 ha är nyckelbiotop. Hälsingeleden går genom den södra delen av fastigheten och det finns ett vindskydd vid Svedåsen att stanna och rasta i. 

Kartor

Karta över naturområden

Karta över ungskogar som har gödslats 2021

Karta över äldre bestånd som har gödslats 2021

Planering och utförande av åtgärder

Under hösten 2020 har barranalyser genomförts för att identfiera eventuella näringsbrister med hjälp av Johan Bergh på Linneuniversitet. Utifrån barranalysernas resultat har 155 hektar grandominerande ungskogar gödslats under slutet av maj 2021. 

Gödslingen planeras därefter att genomföras år 1, 2, 4, 7 och 10 (första gången med 100 kg kväve/ha, därefter max 150 kg kväve/ha) därefter ca vart tionde år fram till slutavverkning. Allt eftersom yngre granbestånd växer in i lämplig höjd för BAG kan det bli aktuellt att genomföra motsvarande BAG-program för dessa. För att få stor andel gödsling inom tillväxtparken kommer även konventionell gödsling (10–30 år före föryngringsavverkning) genomföras. Under 2021 har ca 200 ha gödslas konventionellt.

All naturvårdsareal undantas självklart från åtgärder för ökad tillväxt. 

För att undersöka eventuell kväveutlakning har vattenprovtagning  påbörjats under sommaren 2020 och kommer att fortsätta en tid framåt. Ambitionsnivån på vattenprovtagningen har diskuterats med forskare på skogens vatten vid SLU och Skogforsk.

BAG kommer genomföras genom helikopterspridning av rutinerad entreprenör enligt Sveaskogs gödslingsinstruktion efter utdelade shapefiler och gödseldoser, med spridningsuppföljning av Sveaskogs personal.

Sveaskog har tagit fram en separat instruktion för BAG som utgör ett komplement till Sveaskogs gödslingsinstruktion för konventionell gödsling. Åtgärderna genomförs i enlighet med dessa instruktioner (ambitionsnivån för vattenprovtagning är beskriven och påbörjad men ännu ej beslutad).

Ansvar

Ansvarig kontaktperson på Sveaskog är Anders Almäng, 010-544 95 55, RO-chef Södra Norrland.

Sveaskog ansvarar som markägare för att samråd om BAG genomförs med Skogsstyrelsen. Sveaskog utför gödslingen enligt befintliga rutiner för utförande och uppföljning enligt ovan.

Tillbaka till Behovsanpassad gödsling

Kontakt
Helena Gålnander
Stora Enso
Anders Almäng
Sveaskog