logga
Bild: Erik viklund
Här presenteras mål och syfte med att driva projektet Behovsanpassad gödsling

Skogforsks mål är att

  • genom Adaptivt skogsbruk driva och facilitera processen kring BAG med målet att skapa underlag för beslutsfattare.

Sveaskogs syfte att arbeta med behovsanpassad gödsling (BAG) är att

  • Öka skogens tillväxt och kolinbindning genom BAG på ett begränsat urval av
    lämpliga marker som ett led i att bidra till omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.
  • Bidra med underlag till Skogsstyrelsen för bedömning av om BAG kan bli en beprövad skogsskötselmetod. Som utgångpunkt för detta arbete används miljöanalysen som genomfördes av SLU 2009. Effekterna på landskapsnivå bedömdes bli acceptabla om 5% av skogsmarksarealen skulle skogsodlas med BAG, men behov av mer kunskap identifierades bland annat avseende eventuellt näringsläckage ur ett landskapsperspektiv.
  • Inrätta Tillväxtpark Undersvik (totalt 1600 ha). Kunskap och erfarenheter från mer än 20 års försöksverksamhet med BAG på beståndsnivå används för att testa gränser på landskapsnivå utöver vad som blir aktuellt i praktisk drift. Arbetet genomförs som samarbetsprojekt med forskare.
  • Driva projektet inom ramen för det strukturerade arbetssättet adaptivt skogsbruk med transparens och i dialog med olika intressenter lokalt och nationellt. Höja kunskapsnivån och utvärdera resultat för att möjliggöra utveckling av instruktioner och restriktioner för användande av BAG.
  • Bereda forskare möjlighet att använda Tillväxtpark Undersvik som en gemensam arena för projekt inom olika forskningsområden.

Skogforsks mål är att genom Adaptivt skogsbruk driva och facilitera processen kring BAG med målet att skapa underlag för beslutsfattare.

Tillbaka till Behovsanpassad gödsling