logga
Bild: Skogforsk
Skogsbilvägar är en förutsättning för det moderna skogsbruket. Det finns ett omfattande skogsvägnät ute i landet som behöver anläggas, användas och underhållas.

Skogsbilvägar är en förutsättning för det moderna skogsbruket. Skotning av virke i terräng är mycket energikrävande, vilket gör att virkets nettovärde sjunker snabbt med avståndet till närmaste väg. Dessutom vållar terrängkörning ofta fula markskador. Men anläggning och underhåll av skogsbilvägar är kostnadskrävande. När en ny väg planeras gäller det därför att hitta en avvägning som ger minsta totala kostnad för terrängtransport, vägtransport och väghållning över tid. Samtidigt finns en rad andra krav än de rent ekonomiska att ta hänsyn till: påverkan på vattenflöden och biodiversitet, friluftsliv, tillgång till vattentäkter för brandbekämpning samt risk för skred är exempel på faktorer som måste beaktas när en ny väg ska byggas.

Det finns stora vinster att göra på att i god tid före planerade avverkningar diskutera anläggningsbehovet med någon vägkunnig, och inte minst med sina fastighetsgrannar. Ofta kan man nå samordningsfördelar genom att tänka större än att bara se till den egna fastigheten. En väganläggning är en infrastrukturinvestering inför framtiden. Rätt utförd underlättar den både skogsskötsel och drivning ökar värdet både på din och dina grannars fastigheter.