logga
Bild: SCA
En ny studie av barriärer och möjligheter visar att elektrifiering är vägen framåt för skogsbrukets vägtransporter.

Vägtransporter står för ungefär hälften av skogsbrukets CO2-utsläpp, så för att näringen ska nå hållbarhetsmålen är en omställning till fossilfria vägtransporter central. Lastbilstillverkarna har börjat erbjuda batterielektriska timmerekipage med tillräcklig räckvidd och kapacitet för åtminstone delar av skogsbrukets transporter, och inom ett par år förväntas driftskostnaderna för ellastbilar vara i paritet med eller lägre än för dieselbilar.

Men att introducera elektriska lastbilar handlar inte bara om att byta en dieselmotor mot en elektrisk motor. Elfordonens begränsade räckvidd ger nya utmaningar kopplade till logistik och planering, och behovet av laddning kopplar ihop transportsystemet med energisystemet.

I förstudien ”Accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter” har Skogforsk undersökt barriärer och möjligheter med elektrifiering tillsammans med representanter från branschen.

Insikter från andra länder och branscher

Tidigare forskning om elektrifiering av skogsbrukets transporter är mycket begränsad, men i en studie från Chile lyfts förväntningar på bättre driftsekonomi fram som den viktigaste fördelen med elektrifiering. Samtidigt som fordonsprestanda, tillgång till laddning och avsaknad av tester ses som de viktigaste barriärerna.

I studier av elektrifiering av transporter av andra typer av gods identifieras hög investeringskostnad, begränsad räckvidd och låg kunskapsnivå som de största barriärerna. Även osäkerhet kring de faktiska konsekvenserna av elektrifiering ses som en barriär. En bättre driftsekonomi (inom ett par år) identifieras som den största möjligheten, jämte fossilfrihet.

Beräkningar visar att elektrifiering generellt är det mest kostnadseffektiva sättet att nå fossilfria transporter, och i flertalet applikationer och länder kan kostnadsparitet med diesel förväntas inom ett par år.

Barriärer och möjligheter i den svenska skogsbranschen

De barriärer och möjligheter som i projektet identifierades i svenska skogsbranschen stämmer till stor del väl med tidigare studier. I den svenska skogsbranschen identifieras även utmaningar kopplade till planering, logistik och affärsmodeller som är anpassade för de förutsättningar som elektrisk drift medger. Det uttrycks även en oro för kopplingen till politiska beslut och omvärldsfaktorer, såsom otydlighet i subventioner av olika drivmedel. Den viktigaste möjligheten är fossilfria transporter.

En enkätstudie genomförd under mässan Mittia Skogstransport i augusti 2023 visade att fossilfrihet ses som den viktigaste fördelen med elektrifiering. Hindren upplevs som många och utmanande, och listan toppas av att fordonspriset ses som högt och att det förväntas bli krångligt att planera för laddning.

Räcker elen?

Beräkningar visar att omkring hälften av transportarbetet bör kunna elektrifieras med den teknik som kommer att finnas tillgänglig inom de närmaste åren. En utmaning är tillgången till elektrisk energi, effekt och inte minst laddpunkter. Samtidigt är skogsindustrin själva en stor nettoproducent av el, just vid industrierna, vilket möjliggör laddning. För att elektrifiera skogsbrukets transporter skulle det behövas i storleksordningen 800 GWh per år, vilket motsvarar omkring 4,5 procent av skogsindustrins totala elförbrukning eller drygt 10 procent av den el som produceras av skogsindustrin.

Så utfördes studien

I projektet genomfördes flera olika studier och aktiviteter: workshoppar, intervjuer, en enkätundersökning, beräkningar och simuleringar. Projektet genomfördes tillsammans med SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra skogsägarna, LBC frakt i Värmland, Scania, och CLOSER (Lindholmen Science Park).

Vägen framåt

För att ställa om till ett fossilfritt transportsystem där elektrifiering spelar en avgörande roll behöver flera aktörer ställa om samtidigt, och det krävs en systeminnovation med parallell utveckling inom teknik för fordon och laddning, planering, affärsmodeller, samt inte minst lagstiftning och regler.

Vidare kommer utrullning och uppskalning av elektrifiering att vara ett dynamiskt förlopp, där utmaningarna förändras i takt med att systemet skalas upp. Systemförståelse är viktigt, men även samarbetsprojekt.

Utvecklingen kan jämföras med introduktionen och uppskalningen av HCT (High Capacity Transport), där samverkansprojektet ”En Trave Till” (ETT) har spelat en viktig roll.

Men uppskalningen av elektrifierade fordon är mer omfattande ur ett systemperspektiv. Därför menar vi att ett eller flera större samverkansprojekt, som även inkluderar demonstrationer, kommer att vara nödvändiga.

 

Detta är en summering av Arbetsrapport 1176-2023: Elektrifiering av skogsbrukets vägtransporter. Hela rapporten finns under "Läs mer" nedan och på projektetsidan Elektrifiering av skogsbrukets transporter.

Nr 53-2023    Publicerad 2023-10-10 23:00

Kommentarer
Anna Pernestål
Skogforsk
1 år sedan

Tack för ett bra inspel. I den här förstudien har vi valt att fokusera på möjligheten att accelerera elektrifieringen av skogsbrukets transporter genom batterielektiska lastbilar. Förstudien säger inte att det inte finns någon plats för vätgas i framtidens hållbara fossilfria transportsystem. Tvärtom kommer ett effektivt framtida transportsystem behöva nyttja flertalet olika lösningar under olika tidsfönster och i olika nischer. Vätgasen kommer vara viktig, tillsammans med andra lösningar, för att möjliggöra omställningen för hela transportsystemet.

Peter Yhulin
1 år sedan

Var är vätgasen? EU har ju via lag bestämt! https://www.hydrogeninsight.com/policy/eu-nations-agree-to-install-hydrogen-fuelling-stations-in-all-major-cities-and-every-200km-along-core-routes/2-1-1426859

Här är EU´s lagbeslut; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1867. Bör inte detta också var med i rapporten?

Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.