logga
Komatsu 931 med aggregat 365 (t.v.) och Komatsu 951 med aggregat C144 (t.h.).
Bild: Hagos Lundström/Skogforsk
I valet mellan stora skördare är skillnaderna i produktivitet små. Viktigare är att ha en maskin som passar bra med förarens arbetsmetoder och att ha bra rutiner för underhåll och kalibrering.

I en studie hos SCA Skog AB jämfördes två skördare från Komatsu, 951 med C144-
aggregat och 931 med 365-aggregat. Båda skördarna är relativt stora och kraftfulla, 951 är den större, från 23,6 ton och med 210 kW motoreffekt emot 931 som väger från 19,6 ton och har en motoreffekt på 185 kW. Jämförelsen omfattade prestation, drivningskostnad, dimensionsmätning, aptering samt testförarnas allmänna intryck av maskinerna. Testerna genomfördes hösten 2015 i ett grandominerat slutavverkningsobjekt nära Kälarne i Jämtland med en medelstam på 0,30 m³fub.

Dessutom testades att genomföra en tidsstudie genom automatisk datainsamling (ADI) baserat på StanForD 2010 som jämfördes med den konventionella tidsstudie som
utgjorde basen för prestationsbedömningen.

Resultaten visar på en något lägre avverkningskostnad för den större maskinen, Komatsu 951, som landade på en snittkostnad på 20,3 kr/m³fub jämfört med Komatsu 931 som kalkylerades till 20,8 kr/m³fub vid studiens medelstam, 0,3 m³fub. Denna fördel kan sannolikt öka vid hantering av grövre skog. Dessa teoretiska kostnadsskillnader är mycket blygsamma jämfört med de kostnadsskillnader som noterades mellan olika förare i en uppföljande ADI-studie av K951. God metodkunskap och förmåga att underhålla och kalibrera skördaren är därmed ett mera verksamt medel för ett gott slutresultat än valet av skördarmodell.

Förarna upplevde den större maskinen som mer komfortabel och med bättre dämpning. Det mindre 365-aggregatet kändes rappare och mer följsamt vid avverkning av mindre eller krokiga träd, men den större dragkraften i C144-aggregatet uppskattades vid hantering av de större träden.

Båda maskinerna presterade väl vad gäller utnyttjande av virkesvärdet, med en marginell fördel för 365-aggregatet, sannolikt som en följd av en något bättre kalibrering av aggregatet. Apteringsgraden är nästan lika för maskinerna, 931/365 nådde 97,4 % jämfört med 97,3 % för 951/C144.

Längdutfallet vid fördelningsaptering följer väl det önskade mönstret och båda maskin-
erna tar ut timmer och toppar till ungefär samma diameter vid fördelningsapteringstest.

Tillämpningen av ADI baserat på StanForD 2010 för automatiska tidsstudier fungerade väl, men en upplösning i arbetsmoment motsvarande konventionella manuella tids-
studier kunde inte helt uppnås. Kombinationen av konventionella studier med de kvali-
tativa bedömningar en erfaren tidsstudieman kan göra och en vidareutvecklad ADI-teknik skulle kunna ge ett betydligt bättre framtida underlag i alla de områden där tidsstudier kommer till användning.

Detta är en sammanfattning av arbetsrapport 987 "Stor eller större? En jämförelse mellan Komatsu 931 och 951 i slutavverkning". För att läsa hela rapporten, klicka här eller följ länken nedan.

Nr 53-2018    Publicerad 2018-09-06 14:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.