logga
Komatsu 895, Komatsu 941och Komatsu X19.
Bild: John Sandström, BITZER
Drivaren X19 är mer konkurrenskraftig gentemot tvåmaskinsystem vid lägre medel­stam­volym, färre sortiment och transportavstånd på under 220 meter, visar studier.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 912-2016.

Nästan all drivning i svenskt skogsbruk utförs med ett tvåmaskinsystem (TMS), som består av skördare och skotare. Drivaren är ett alternativt system där en maskin ensam kan utföra både avverkning och terrängtransport. Drivaren Komatsu X19 kan upparbeta virket direkt på en tilt- och roterbar lastbärare. Det medger att arbetsmomentet lastning i det närmaste bort­ratio­na­li­seras. Tidigare studier har visat en ekonomisk potential för drivare vid korta terrängtransport­avstånd, få sortiment och små trakter. Till drivarens nack­delar räknas hög investe­ringskostnad och lång inlärningsperiod för förare.

Denna studie avsåg tidsåtgång och kostnader för drivarprototypen Komatsu X19 i relation till TMS bestående av skördaren Komatsu 941 och skotaren Komatsu 895. En konventionell tidsstudie på momentnivå genomfördes i grov slutavverkning, i efterhand kompletterat med simuleringar för klen slutav­verk­ning. Tids­studien gjordes på ett studieobjekt i Ångermanland där två maskin­förare studera­des vid körning av samtliga tre maskiner. Studien av X19 om­fatta­de 18 lass. Vid ana­ly­sen inkluderades även 18 lass från en äldre studie, totalt 36 lass. TMS studera­des vid avverkning av 1 090 stammar, fördelade på 18 skotar­lass. Medel­stamvolym, terrängtran­sport­avstånd och antal sortiment användes som förklaran­de variabler vid analyserna. Simuleringen utfördes med ett dyna­miskt, händelse­baserat verktyg med tider från tidsstudien. Diesel­för­brukning mättes genom topp­fyllning vid fyra tankningar för X19 och två var­dera för 941och 895.

Med studiens antaganden beräknas X19 ha potentiellt >5 procent lägre driv­nings­kostnad än TMS då medelstamvolymen är lägre än 0,31 m3fub och vid terrängtransportavstånd kortare än 220 meter och fem sortiment. Kostnadsskillnaden ökar till X19:s fördel, med sjunkande transportavstånd, medel­stam­volym och färre sortiment. Små trakter gynnade X19, medan kapital­­­­­­kostna­den framhölls som en kritisk faktor. X19 hade signifikant högre tids­åtgång för momen­ten körning och lossning men detta mer än kompen­se­rades av att last­ningsmomentet i stort sett bortrationaliserats. Simulering visade att en djupare analys av samspelseffekter mellan olika variabler och moment i respek­tive system bör utföras. Ingen skillnad i dieselförbrukning kunde konstateras.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 124-2016    Publicerad 2016-12-23 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.