logga
Kartläggningen visar på ett antal brister inom dagens skogsbruk som behöver åt-gärdas för att få fungerande informations- och kommunikationsflöden.

En väl sammanhållen och standardiserad kedja för digital skoglig information och kommunikation är en viktig komponent för att uppnå en effektivare virkesförsörj-ning. Genom tillgång till aktuell data i rätt form och av hög kvalitet ges förutsätt-ningar för flexibel och behovsanpassad styrning av skoglig operativ verksamhet, planering och optimering av skoglig logistik och effektivt genomförda skogliga affärstransaktioner.

För att data ska kunna hanteras och utnyttjas på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt är det av högsta vikt att dataflödet standardiseras så att data kan skickas mellan olika system och användare. I dag finns det redan en beprövad och i många avseenden väl fungerande standard för datakommunikation med skogs-maskiner, StanForD. Dessutom pågår arbete med att utveckla standarder även för digitaliserad beskrivning av stående skog, skogsvårdsåtgärder samt transportdata. För att tillgodogöra sig nyttan av dessa nya standarder krävs fungerande gränssnitt för kommunikation dels mellan systemen, dels mellan system och användare.

Inom projektet "Skogsbrukets digitala kedja" har syftet varit att kartlägga hur, i vilken form och med vilket innehåll data skickas till och från varje länk (delpro-cess) i den digitala kedjan. Kartläggningen har gett oss en bättre bild av dagsläget inom det svenska skogsbruket, och en saklig grund för att identifiera de stora gemensamma bristerna. Under projektets gång har vi intervjuat företrädare för skogsvård, avverkning och vidaretransport hos fem svenska skogsföretag.

Kartläggningen visar på ett antal brister inom dagens skogsbruk som behöver åt-gärdas för att få fungerande informations- och kommunikationsflöden. Det finns en stor spridning inom skogsbruket vad gäller nuvarande position samt kommande ambitioner att arbeta med att förbättra de digitala kedjorna. Gemensamt för alla är dock att man är överens om att det finns områden som bör förbättras för att där-med få bättre förutsättningar att driva lönsamt och effektivt skogsbruk.

Generellt sett är skogsvården det område som har längst väg kvar till en mer digi-taliserad hantering av data, framför allt beroende på bristen av maskinell plattform att basera kommunikationen på. Markberedningen är dock undantaget där många i dag har möjlighet att använda kartmaterial i GIS-miljö i maskinen.

Inom avverk-ningen har företagen kommit längre, mycket tack vare den gemensamma datastan-darden, StanForD. Här ligger den stora kortsiktiga potentialen antagligen i att öka användningen av de data som faktiskt genereras i stället för att data ska lagras oanvända. Genom att t.ex. utnyttja skördarrapporteringen i transportplaneringen kan företagen få längre framförhållning gentemot transportörer och industri i stället för att enbart förlita sig på skotarrapporteringen.

För att kunna utnyttja digitaliserad information för effektivisering av både skotningsarbete och vägtran-sporter är det viktigt att fordonen förses med ändamålsenliga datorer. Det ger ökade möjligheter till en effektiv direktkommunikation och därmed ökade möjlig-heter till bra överblick över aktuella flöden samt möjligheter att snabbt styra om produktionen vid behov. Det bör också finnas en stor potential till effektivare logi-stik genom förbättrad information om väglager.

Nr 90-2009    Publicerad 2009-01-01 00:56

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!