Gå till:

Skogforsk följer utvecklingen

Mia Iwarsson Wide, Skogforsk
Foto: Elin Fries, Bitzer
Vad är då Skogforsks roll på denna nya marknad, som berör snart sagt alla forskningsinstitutets intressenter?

Text: Elin Fries, Bitzer

– Det är främst att belysa och värna de skogliga parternas intresse i en framtida nya affär. Samt att förberedaskogsbranschen för  informationsinsamling, hur olika värden kan bedömas samt kvalitetssäkring av data och uppföljningar, säger Mia Iwarsson Wide och jämför med Skogforsks roll i standardiseringsarbetet kring virkesdata:

– Om de nya marknaderna ska bli långsiktigt hållbara bör de byggas på kvalitetssäkrade data och transparenta, gemensamma sätt att hantera
dem på.

I ett nystartat projekt tittar Skogforsk på vilka öppna data och digital information som man kan bygga ett framtida system på och hur man utifrån dem kan utveckla modeller för inventering och kvalitetssäkrade uppföljningar.

– Parallellt med detta finns en vision om ett beslutstöd för skogsägare för att jämföra och väga samman skogens olika värden och öka den totala lönsamheten – och nyttan – från skogen.

 

Biokrediternas plus och minus

PLUS

  • Nya finansieringsmodeller kan skapa kraftiga incitament för utveckling av naturvärden genom tillgång till resurser från den globala finansmarknaden. En marknad för biodiversitet skapar en mekanism för effektiv resursallokering vid val av åtgärder för ökad biologisk mångfald.
  • En möjlighet för skogsägare att öka lönsamheten genom inkomster som löpande kompletterar de traditionella flödena från skogsbruket.
  • Företag som behöver kompensera för verksamhetens negativa påverkan på miljö och biologisk mångfald kan hitta en lösning.

MINUS

  • Risk för greenwashing – att aktörer kan köpa sig fria utan egna tillräckliga ansträngningar att minska sin påverkan.
  • Otydligheter i affärsmodellerna skapar osäkerheter som hindrar utvecklingen – det krävs ett tydligt system för marknadsprissättning, redovisning och uppföljning.
  • Investeringarna riskerar att bli ensidiga (endast gynna vissa naturvärden) om en del åtgärder är enklare att utföra och kommunicera, eller betalar sig bättre för någon av aktörerna i kedjan.