Gå till:

”Bättre – men det går för långsamt”

Foto: Elin Fries, Bitzer
Allt färre kulturlämningar blir skadade, men trenden har mattats av.

Text: Elin Fries, Bitzer

I Vision 4/2017 uttryckte Skogsstyrelsens inventeringsledare AnnKristin Unander hopp inför arbetet med att minska skadorna på kulturlämningar. Under ett par år hade skogssektorn kraftsamlat med seminarier och exkursioner för att få ned de höga skadenivåerna. Hur känns det då, så här fem år senare?

– Jag har blandade känslor. Det har skett stora attitydförändringar, branschen tar målen på stort allvar. Samtidigt ligger skadorna totalt sett fortfarande på en för hög nivå, säger AnnKristin Unander.

AnnKristinUnander_3.jpg

AnnKristin Unander, inventeringsledare Skogsstyrelsen. Foto: Skogsstyrelsen

 

 

 

Men Skogsstyrelsens senaste statistik visar att skadorna fortsätter minska. Årets inventering visar att andelen kända kulturlämningar med skada eller grov skada efter föryngringsavverkning och markberedning är 11 procent för hela landet. Förra året var motsvarande andel 13 procent och året innan 22 procent. Däremot har norra Norrland en fortsatt hög andel skador: 17 procent, att jämföra med 16 procent år 2021.

Men var går det snett? Ofta har det  brustit någonstans i kommunikationen när en skada skett. Ett traktdirektiv kan vara väl utfört...

… – men så ser jag att markberedaren gjort “ärevarvet”. Aggregatet har varit nere när man kör ytterkanterna då man kommer till trakten, fast det i traktdirektivet visar att det finns kulturlämningar där, säger AnnKristin Unander.

Och om något brister i kedjan, som i planeringen, drabbar det lätt nästa led.

– När jag frågar varför stubbar blivit ställda mitt på kulturlämningen och inte bredvid, får jag svaret ”vi hugger som det är snitslat”. Då fungerar kulturstubben inte som skydd, utan blir bara som en signal, säger AnnKristin Unander.

– Jag förstår faktiskt inte varför man fortfarande sätter kulturstubbar på kulturlämningar. Trots att man utbildat i åratal att de ska ställas utanför och runtom kulturlämningen.

Samma skadeorsaker

Skadeorsakerna är samma som förr. En kulturlämning utan någon som helst kulturstubbe är de som lever farligast. Vid markberedningen uppstår de flesta skadorna. Förutom i södra Norrland, där inventeringen visar att det är rotvältor som orsakar flest skador, något som förbryllar AnnKristin Unander.

– När inventeringen startade trodde vi att den höga andelen skador från rotvältor berodde på stormen Ivar, nu ser vi flera år efter stormarna att det fortsätter att vara rotvältor som gör mest skada i södra Norrland. Det betyder att just i södra Norrland avverkas inte träd på kulturlämningar utan lämnas kvar och sen blåser ut, med skador som följd.

Vem som äger marken har stor betydelse för storleken på skadorna. Enskilda markägare (hit hör även skogsägarrörelsen) har tidigare orsakat störst andel skador. Men i år har skadorna hos enskilda markägare minskat till bolagens nivå.

– Vi kan se stor skillnad mellan olika ägare hur mycket skador de orsakar, konstaterar AnnKristin Unander.

Statistiken mellan skogsbolagens och skogsägarföreningarnas interna uppföljningar och Skogsstyrelsens officiella statistik stämmer i dag hyfsat väl överens. Till en början var det större glapp, något som kan förklaras av att företagen numera inventerar efter markberedning, istället för efter avverkning. Dessutom beställer en del företag kalibrering och utbildning i vår uppföljningsmetod.

 

tabellSkogsstyrelsen.png

Läs hela artikeln

Hur gick det sen?

2015 samlade Skogforsk representanter för Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och skogsbruket till ett arbetsmöte, där man slog fast fyra viktiga förbättringsområden. Hur gick det, så här sju år senare? Ann-Kristin Unander kommenterar.

Fyra viktiga förbättringsområden

1. DÅ: Ett enda digitalt fornminnesregister med förbättrad kvalitet. Data om lämningarna spridda i många register och i olika format. Kvaliteten på lägesangivelserna varierar kraftigt, vilket är ett problem då många fornminnen är svåra att se.
RESULTAT: Inte uppfyllt.
– Vet du, det är ett av mina önskemål i livet: ETT enda digitalt register. Fortfarande har Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och skogsbolagen olika register. Min dröm vore att ha en app i telefonen där man kan registrera nya fynd, ett tipsregister som går direkt in i något av de gamla systemen.

– När det kommer till lägesangivelserna har man försökt att förbättra dem. Det är fortfarande mycket kvar, men med ny teknik har det blivit lättare att lägga in bättre positioner.

 

2. DÅ: Skogsbruket måste införa bättre rutiner. Planerna inför avverkning och markberedning måste kvalitetssäkras och data om kulturlämningar ska nå alla som berörs. Markeringarna i fält ska vara de samma mellan olika företag och uppföljningen och återkopplingen till de som utför arbetet måste bli bättre.
RESULTAT: Gult ljus
– Skogsbruket har blivit bättre på planering och interna rutiner. Fast fortfarande sker till exempel inte alltid återkoppling till maskinentreprenörerna om vad deras jobb visar för resultat. Det slarvas också med traktdirektiven. Skogsbruket måste tillsammans knäcka den nöten.

 

3. DÅ: Myndigheterna måste jobba på samma sätt över sina geografiska gränser. Idag finns skillnader i rutiner och rådgivning mellan olika myndigheter och län. Det försvårar för skogsbruket, som ofta rör sig över gränserna
och då kan få olika svar från olika tjänstemän.
RESULTAT: Gult ljus
– Rutinerna hos olika länsstyrelser kan fortfarande skilja sig åt. Det pågår harmoniseringar runt om i landet, men man har kommit olika långt.

 

4. DÅ: Alla som arbetar med kulturlämningar i skogsbruket måste få bättre utbildning. Och på samma sätt måste myndighetspersonalen lära sig skogsbrukets förutsättningar för att kunna arbeta förebyggande.
RESULTAT: Grönt ljus
– I dag går de flesta som jobbar med kulturlämningar i skogsbruket en grundutbildning i SYNkursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning –Grunder.
Vad hade hänt om man verkligen genomfört åtgärdena inom de fyra förbättringsområdena ?
– Det hade sett mycket bättre ut, med skadenivåer på någon enstaka procent, menar AnnKristin Unander.