Gå till:

Digital avgränsning av kantzoner mot vatten med hjälp av nya detaljerade laserdata

I ett projekt ska högupplösta laserdata användas för att undersöka om det går att avgränsa kantzoner mot vatten digitalt.

Projektet finansieras av Skogssällskapet och pågår fram till och med 2023.

Att lämna funktionella kantzoner mot vatten är en viktig hänsynsåtgärd. Kantzoner kan förhindra ökad transport av eroderad jord, skydda marken i utströmningsområden, tillföra föda till akvatiska organismer, tillföra död ved och beskuggning vilket bidrar till att skydda vatten- och landlevande organismer. Att avgränsa en kantzon i fält kan dock vara tidskrävande i synnerhet eftersom skogsmarken i Sverige rymmer otaliga vattendrag och sjöar.

Laserdata med högre upplösning har nyligen samlats in inom ramen för Mistra Digital Forest. Dessa data har stor potential att kunna användas för en effektivare planering av skogsbrukets naturhänsyn. De ger möjlighet att mer detaljerat identifiera topografi och skogens sammansättning. Därmed finns möjlighet att digitalt avgränsa funktionella kantzoner. Syftet med projektet är att

  1. undersöka vilken potential dessa nya högupplösta data om trädskikt och mark från laserskanning har för att identifiera och avgränsa kantzoner mot vatten,
  2. ge underlag för att utveckla digitala planeringsverktyg för avgränsning av kantzoner,
  3. öka kunskapen om hur den strandnära skogen är sammansatt på brukad skogsmark.

Data från två regioner kommer att användas. Resultaten från de digitala avgränsningarna kommer att jämföras med data som samlas in vid inventeringar i fält.

Projektgruppen består av Per Westerfelt, Erik Willén, Johan Sonesson och Eva Ring.