Gå till:

AVATAR – Advanced Virtual Aptitude and Training Application in Real-time

En digital coach för skogsbrukets maskinförare.

EU-Projektet AVATAR startade 2019 och skall pågå i tre år. Projektet syftar till att utveckla ett avancerat förarstöd för skogsbrukets maskinoperatörer, ett slags Digital Coach. Projektet bygger på de nya möjligheterna att under pågående arbete automatiskt samla och analysera in stora mängder data om maskinens rörelsemönster liksom om den miljö maskinen verkar i. Analyserna ligger till grund för feedback från den Digitala Coachen som, i viss mån, imiterar det arbetssätt som de flesta maskininstruktörer tillämpar.

En maskininstruktör observerar under sitt arbete maskinrörelserna och deras hastighet, ordningsföljd och spatiala logik, sekvens, samtidighet, precision och behov av korrigeringsrörelser etc. Baserat på detta utformar instruktören sina råd och stödinsatser

AVATAR försöker med hjälp av sensorer mäta det maskininstruktörer ”letar efter” och identifiera arbetets fortskridande med hjälp av algoritmer. Resultaten kan analyseras och omformas till tips, råd och nyckeltal som kan kommuniceras till föraren av en digital coach.

En maskinförare som kör med AVATAR installerat kan då genom egen körning generera data till den digitala coachen, få tillgång till statistiskt bearbetad information om sitt sätt att utföra arbetet liksom mera handfasta tips och råd om vad han bör tänka på eller försöka utveckla.

I projektet läggs särskild vikt vid att utarbeta hur interaktionen skall utformas mellan förare och AVATAR. Projektet, som är ännu i sin inledande fas, förväntas bli mest användbart för förare under inskolning och i början av sin yrkesbana, men på sikt kan metodiken säkert utvecklas så att även erfarna förare kan få stöd för sin utveckling.

För att en sådan utveckling skall ske krävs givetvis ett gott samarbete med maskintillverkare och teknikleverantörer, maskininstruktörer, skolor och förare. Vi behöver också följa vad som händer inom andra branscher.

Skogforsks huvudsakliga insatser i projektet är att:

  • beskriva goda arbetsmönster vid arbete med skördare och skotare i slutavverkning samt hur det analyserade materialet skall stödja förarens utveckling.
  • beskriva goda rutiner för aptering och virkesbehandling av skördare i slutavverkning samt hur dessa skall kunna stödja ett högt utnyttjande av virkesvärdet.


 

Projektet består av 8 olika arbetspaket varav Skogforsk ansvarar för nr 1 och 3:

1. Utveckling av algoritmer som beskriver arbetsmönster (Kontakt: Martin Englund)
2. Sensorer för maskindetektering av miljö
3. Utveckling av algoritmer för virkesvärdefaktorer (Kontakt: Maria Nordström)
4. Systemperspektiv: samverkan skördare-skotare
5. Utformning av den Digitala coachen
6. Test och utvärdering av den Digitala coachen
7–8. Kommunikation och projektledning
 

Skogforsk samarbetar i projektet med Universitetet i Göttingen, WH – NRW, IfADo, Leibniz Research Centre for Working Environment and Human factors i Tyskland, med NIBIO och Skogkurs i Norge samt med Optea i Sverige. AVATAR finansieras genom EU fonder via ERA-NET ForestValue.

 

Forest Value Banner.JPG