Gå till:

Vad har hänt i projektet?

Foto: Helena Gålnander
Undrar du vad som har hänt i projektet? Här kan du ta del av vad som har hänt under åren.
 

År

Månad

Aktiviteter

2019 Maj Fått information från Skogsstyrelsen om regler i SVL, MB och Kulturmiljölagen som kan vara aktuella vid skoglig försöksverksamhet
  November Lagar och regler SKS, skrivningar FSC och PEFC, Miljöanalys 2009
  December Framtagning av utvecklad/anpassad BAG-instruktion, synkning mot gödslingsinstruktion
     
2020 Januari Kontakt med olika forskare på SLU, Skogforsk och Linnéuniversitetet för uppdatering av kunskapsläget
  Februari Påbörjat möten (cirka ett per månad) med RO Södra Norrland, Anders Almäng ansvarig, för att bedöma möjligheter och risker med genomförande av BAG i stor skala i Undersvik
  Mars Börjat skriva på en plan för genomförande av BAG i Undersvik att ha bland annat i samrådsmöten med Skogsstyrelsen
  April Möte med försöksparken i Asa för genomgång av vad som är gjort där, framför allt avseende BAG och vattenprovtagning
    Tecknat tioårigt avtal med Johan Bergh, Linnéuniversitetet, som vetenskaplig ledare för BAG i Undersvik
    Studerat tidigare arbete med Adaptiv skogsskötsel och sett över möjligheter att få in BAG i detta, när detta arbete återupplivas
  Maj Exkursion till Undersvik för att bedöma vilka typer av bestånd som bör väljas ut för BAG, Sveaskog och Johan Bergh tillsammans
    Besökt möjliga vattenprovtagningspunkter och diskuterat provtagningsupplägg med professor Hjalmar Laudon, SLU
  Juni Beslut om program för vattenprovtagning i de olika avrinningsområdena i Undersvik, nio olika platser inkl referensområde
  Juli Månatligt vattenprovtagningsprogram påbörjas i samarbete med SLU Umeå
  September Adaptiv skogsskötsel initieras på Skogforsk och resonemang med Skogforsk och Skogsstyrelsen om BAG startar
  Oktober Plan för BAG inkl bilagor för BAG-instruktion, barrprovtagning, vattenprovtagning, litteraturreferens färdigställd, cirka 155 ha BAG 2021
    Barrprovtagning genomförd (Johan Bergh)
  November Diskussioner om hur tillväxtmätningar bör genomföras, traditionellt med cirkelprovytor eller som demoytor (eftersom tillväxten i sig är relativt känd)
    Material om BAG som möjligt projekt i Adaptiv skogsskötsel till Erik Sollander, Skogsstyrelsen
  December Diverse frågor kring upplägg av vattenprovtagning, inkl datalagring på SLU
    Kontakt med Siljansfors försökspark för hjälp med utläggning av tillväxtstudier
    Styrgruppen för Adaptiv skogsskötsel gav i uppdrag att initiera BAG som ett delprojekt. 
    Adaptivt skogsbruk 
     
2021 Januari Fortsatt resonemang med Skogforsk (Helena Gålnander) om BAG till Adaptivt skogsbruk
    Adaptivt skogsbruk startar med finansiering från Formas
    22 januari, möte med experter på Skogsstyrelsen om vilka som är de viktigaste frågeställningarna att besvara inom BAG (med miljöanalysen från 2009 som grund)
    28 januari, sammanställt forskningsfrågor som vi uppfattat är de mest prioriterade till Skogsstyrelsen (efter mötet med dem)
  Februari Sveaskog genomfört samråd med Skogsstyrelsen, eventuellt behövs extra hänsyn till vissa fågelarter
    Planerat för upplägg av BAG-projekt i Adaptivt skogsbruk.
    22 februari, Länsstyrelsens yttrande över missiv från Skogsstyrelsen angående eventuella boplatser för fåglar i Undersvik
    26 februari, kommunikationsdokument från Skogsstyrelsen om BAG kopplat till eventuella boplatser för fåglar i Undersvik
  Mars 12 mars, möte med tillsynsenheten och områdesexperter på Skogsstyrelsen för att ha en dialog om vad BAG är och hur arbetet i Undersvik planeras
    29 mars, samrådsbeslut från Skogsstyrelsen och Sveaskog har tagit hänsyn till de synpunkter som ingår
    Mycket förberedelser inför uppstart av BAG i Adaptivt skogsbruk samt för de WS och träffar som planerats för april/maj
  April Utskick av information om tillväxtpark Undersvik (Skogforsk) inför kommande WS och lokala träff. 
    Hemsida för BAG i Adaptivt Skogsbruk upplagd
    22 april, möte med Vetenskapliga Rådet och ESF på SLU om Tillväxtpark Asa (totalt 90 ha BAG, sex genomförda gödslingar) där även planerna för Tillväxtpark Undersvik presenterades
    26 april, nationell WS (ledd av Lotta Möller) med olika intressenter, där kunskapsluckor och orosfrågor diskuterades
    27 april, lokal träff för bland annat rågrannar, olika intressentorganisationer
  Maj Sammanställning av frågor inför forskar-WS Sveaskog och projektgruppen för Adaptivt skogsbruk på Skogforsk
    12 maj, forskar-WS
    Information om att gödsling kommer genomföras levererad genom lokala medier.
    27–28 maj, gödsling i Undersvik genomförd. Uppföljning är gjort enligt Sveaskogs instruktioner. 
    Identifiering av kunskapsluckor vid forskar-WS Sveaskog och projektgruppen för Adaptivt skogsbruk på Skogforsk
    Konstaterat att det finns klimatstation i Järvsö som kan användas också för Undersvik. Eventuellt kommer nederbörsmätare att installeras
  Juni 1 juni, vattenprovtagning (extra) anpassad till gödslingens genomförande
    1 juni, synpunkt från Miljökammaren FSC till Sveaskog angående initierat gödslingsförsök i Undersvik. Se dokument
    11 juni, svar och dokumentation skickat från Sveaskog till Miljökammaren FSC. Se dokument
    21 juni, sammanställning från workshoparna publiceras på hemsidan. 
    24 juni, extra vattenprovtagning pga stor regnmängd
    Fortsatt identifiering av kunskapsluckor, samt kommentarer och förslag på framtida åtgärder
    Planerar för ytterligare WS med intressenter och forskare utifrån identifierade behov (hösten –21)
  Juli 5 juli, BAG-möte om framtida WS Skogforsk och Sveaskog
  Augusti 18 augusti, på natten mycket kraftigt regn (cirka 100 mm), extra vattenprovtagning, endast möjligt att göra vid punkt 1 (för övrigt förstörda vägar). Avverkningsrester från annans mark från avverkning tidigare i år spolades med.
    24 augusti, Sveaskogs konceernledning på besök i tillväxtpark Undersvik. Arkeologer berättade om inventering av kulturmiljöer i Undersvik som är finansierad av Sveaskog.
  September Installation av nederbördsmätare i Undersvik.
    28 september, WS med SKS och forskare om vatten- och markprovtagning
  Oktober 6 oktober, utmätning av demoytor i gran, tall och lärk, Ola Langvall och Christina E
    Buskröjningsmaskin slagit bort en logger vid vattenprovtagningspunkt 6, upptäcktes 15 oktober.
    Intern diskussion ledde fram till beslut om att etablera grundvattenrör och genomföra markprovtagning i enlighet med vad som kom fram vid WS 28 september.
  November Diskussioner med Skogforsk om hur markprovtagningen bäst bör utföras likom vad som bör analyseras
    Fått hjälp av Hjalmar Laudon, SLU, med var grundvattenrören bör installeras och hur ofta provtagning bör göras.
    14 november, utsättning av grundvattenrör i behandlat/obehandlat (vid vattenprovtagningspunkterna 4 och 9). Kontrollerade även att loggern som slagits bort i oktober fungerar som den ska.
    14 november, genomförande av markprovtagning i grandemoytorna (behandlat/obehandlat)
  December Cirka 7 december, tidigarelagd vattenprovtagning på grund av julstängning på labbet i Umeå
    Nb-mätaren hämtas in – kan ej användas under vintern
    Cirka 7 december, planerar för barrprovtagning inför nästa års genomförande av BAG
    Identifiering av nya BAG-bestånd liksom samrådsprocessen inför 2022 års genomförande av BAG är påbörjad
    Skogforsk pratar med Anders Lindhagen om BAG och friluftsliv
    Skogforsk pratar med forskare som tittat på mykorrhiza i andra BAG-försök
     
2022 Juni Gödsling och provtagning
     
    Övrigt:
Vattenprovtagning görs cirka 15:e i varje månad och skickas till Labbet i Umeå för analys.

Interna möten Sveaskog hara hållits cirka varannan månad, ibland oftare

Avverkning och markberedning på egen mark – se uppgifter i Sveaskogs register


 Tillbaka till Behovsanpassad gödsling