Gå till:

Behovsanpassad gödsling

Foto: Jussi Maner
Behovsanpassad gödsling (BAG) innebär att näring tillsätts i unga granbestånd för att hålla den löpande skogstillväxten så hög som möjligt.

Behovsanpassad gödsling (BAG) är skogsgödsling som innebär att näring tillsätts vid flera tillfällen med början i unga granbestånd. Syftet är att under hela omloppstiden, med hjälp av frekvent näringstillförsel, hålla den löpande tillväxten på en så hög nivå som möjligt, samtidigt som näringsläckage undviks eller minimeras.

Sveaskog har som ambition att utveckla en ny tillväxtpark inspirerad av Tillväxtpark Asa för att testa och utveckla tillväxthöjande åtgärder på landskapsnivå. Behovsanpassad gödsling är en skogsskötselmetod som har visat sig effektiv för att öka biomassaproduktionen i boreal granskog. Den forskning som ligger till grund för resultaten är utförd på mindre områden och bestånd. Med en tillväxtpark ges möjligheten att studera åtgärdens påverkan på skog , mark och vatten på landskapsnivå. 

Skogforsk driver projektet Adaptivt skogsbruk där behovsanpassad gödsling är ett delprojekt. Syftet med Adaptivt skogsbruk är att med hjälp av en bred ansats minska osäkerheten om ”nya” skogsbruksmetoder genom ökad kunskap och dialog. Därför har Sveaskog och Skogforsk genomfört tre olika worskhops/träffar under våren 2021 för att identifiera och beskriva förhoppningar, farhågor och kunskapsluckor kopplat till behovsanpassad gödsling. Organisationer, företag och privata markägare ges där möjlighet att tillsammans diskutera och utveckla metoden. Resultatet från aktiviteterna har bearbetats och redovisas i form av ett arbetsdokument. 

Deltagande företag

På gång under 2022

  • Gödslingen planeras
  • En träff för att utvärdera första året med BAG planeras under året
  • Gödsling och provtagning, 20 juni

 

Tillbaka till Adaptivt skogsbruk