Gå till:

Nytt om skötsel av sydsvenska skogar

På 90-talet började man lämna naturhänsyn vid hyggen. Skogforsks Delphine Larviere visar hur man hittar och sköter hänsynen i den nya skogen.
Foto: Pär Fornling, SLU/Alnarp
Ett forskningsprojekt har både gett kunskap om skogsskötel och stärkt forskningen i södra Sverige genom ett gränsöverskridande samarbete.

Förkortningen FRAS står för Framtidens skogsskötsel i södra Sverige. Och det är precis vad det handlar om. Under fem år har sex doktorander forskat om nyckelfrågor för skogsskötsel i en ny tid. I mitten av september var det målgång genom en exkursion på Tagels gård utanför Moheda där resultaten presenterades. Det återstår ett par disputationer innan allt är klart, men kanske kommer en ny omgång. Det lyckade samarbetet mellan SLU/Alnarp, Linnéuniversitetet och Skogforsk bäddar för en fortsättning.

– Det har öppnats dörrar för fler samarbeten. Vi kompletterar och stärker varandra, säger Karin Hjelm SLU/Alnarp.

Budget på 25 miljoner

Projektet har genoförts nära den skogliga sektor, som varit med och finansierat FRAS och medverkat i en styrgrupp. Budgeten är på 25 miljoner kronor och 14 externa partners har medverkat. Forskningsresultaten handlar om allt från föryngring till tallens potential och björkens kvalité. Ett genomgående tema är möjligheterna och utmaningarna med ett mer variationsrikt skogsbruk. Flera projekt visar hur ny teknik, allt från laserscanning till GPS-navigering, kan användas för mer precision i skogsbruket. Det bidrar till att identifiera variationerna inom beståndet och anpassa skötseln därefter.

– Det har varit ett bra samarbete där det varit lätt att träffa folk inom andra akademier och i företagen, säger Mikolaj Lula, som nu fortsätter arbetet vidare med frågorna som postdoktor.

Här är några av de forskningsresultat som presenterades på slutexkursionen:

  • Tallen är på uppgång efter lång tid av grandominans.
  • Blandskogarna väntas bli fler.
  • Viltfoder och virkesproduktion – en fullt möjlig kombination.
  • Ekar i igenplanterad hagmark får ny chans om de frihuggs – till nytta för insekter och växter.
  • Förädlad björk öppnar för värdefullt sågtimmer.  
  • Naturvårdshänsyn i gallring.
  • Satellitdata och laserskanning ger nya möjligheter att sköta och föryngra skog.

 

2022-10-19 09:37