Gå till:

Riktlinjer för efterbevakning av skogsbränder på gång

Foto: Martin JMK/Wikimedia Commons
De stora skogsbränderna 2018 blossade upp under efterbevakning av mindre markbränder, visar en offentlig utredning. Nu ska nya riktlinjer underlätta för markägare att efterbevaka bränder.

Ägaren är enligt lag alltid ansvarig för sin egendom vid olyckor. För en större olycka, som till exempel skogsbrand, bedöms det dock som orimligt att markägaren ensam ska ta ansvaret. Då går räddningstjänsten in och bekämpar branden. När räddningstjänsten är klar med sin insats ska markägaren enligt lag sköta efterbevakningen av brandområdet. För detta finns dock inga accepterade rutiner eller riktlinjer i dag. Men nu ska detta ändras. Enkla riktlinjer håller nämligen på att tas fram under ledning av Skogforsk.

"Riktlinjerna blir branschöverskridande och tas fram av en arbetsgrupp med medlemmar från myndigheter, organisationer och företag som berörs av skogsbränder. De ska fungera i hela landet", säger Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk, och den som leder projektet.

Brett deltagande

I arbetsgruppen deltar MSB, räddningstjänst, Brandskyddsföreningen med restvärdesledare, länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, försäkringsbolag, skogsbolag och skogsägareföreningar.

"En grundbult är att räddningstjänstens insatsledare tydligare informerar markägare vad som krävs för att de ska kunna ta sitt lagstadgade ansvar för efterbevakningen. Vi tar fram en checklista för detta som också ska innehålla information till markägare", säger Rolf Björheden.

Enligt Rolf Björheden bör riktlinjerna börja användas så tidigt som möjligt. Helst när räddningstjänsten är på väg ut till den brinnande skogen.

"Vi tror att det är en stor fördel om kontakt upprättas mellan räddningstjänst och markägare så snart som möjligt. Markägarna behöver få tidig information så att de är ”på tå” i brandbekämpningen. Och räddningstjänsten behöver veta var man kan hämta vatten och var det finns gödseltunnor som kan användas för släckning och så vidare", säger Rolf Björheden.

Svårt nå ut till alla

När privatägd skog brinner kan det vara en utmaning att få kontakt med alla berörda markägare. Det är till exempel långt ifrån alla som bor på orten, konstaterar Rolf Björheden.

"Även om man inte når alla markägare är det en stor vinst i att hitta en struktur för hur överlämningen ska gå till. Och kan vi hindra en enda stor skogsbrand så har vårt arbete betalat sig flera gånger om", säger han.

Enligt Rolf Björheden finns förhoppningar på att kunna testa en version av riktlinjerna redan i sommar. En praktisk användning kan ge nödvändiga inspel i processen som ska leda fram till den skarpa versionen.

"Målet är att riktlinjerna ska vara helt klara våren 2022", säger Rolf Björheden.

2021-05-26 11:06