Gå till:

Kan delade data stärka kedjan skog-såg?

Stora mängder data genereras i de olika produktionsstegen från skog till industri.
Foto: Mats Rundlöf, Capisco (grafik)
Skogforsk leder ett nytt forskningsprojekt som ska leda till effektivare utnyttjande av data i värdekedjan skog-sågverk. Syftet är att stärka konkurrenskraften i skogsbruket och sågverksindustrin.

Projektet, där även forskningsinstitutet RISE, Linköpings universitet och tio olika branschaktörer medverkar, har getts namnet ”Digitaliserade värdekedjor i skogsindustrin” (DiVISI). Utöver den tid medverkande företag avsätter står det strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030 för finansieringen på sammanlagt sju miljoner kronor. Produktion 2030 stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Stora datamängder

Stora mängder data lagras i datorer i skördare, virkesbilar, sågverkens produktionsprocesser och av skogsnäringens IT-företag, Biometria. Det kan handla om data om sågtimmer så som trädslag, längder, diametrar och lagernivåer, men också om orderstockar och produktionsutfall vid sågverken.

I projektet DiVISI vill forskarna kartlägga hur data i värdekedjan används i dag och hur de skulle kunna användas i framtiden om de i högre grad delades mellan skogsbruk, logistikföretag och sågverk.

”Vi vill förstå vilka effekter dataanvändningen kan få på affärsrelationer, effektivitet och lönsamhet. Ju bättre information i verksamheten man har desto bättre blir exempelvis framförhållningen”, säger Skogforsks Maria Nordström, som leder projektet.

Fallstudier hos aktörer

Projektet bygger på fallstudier av affärsprocesser mellan medverkande företag. Timmerleverantören Sveaskog och sågverksbolaget Setra är ett exempel. Anders Nordmark, chef för råvaruförsörjning och teknik på Setra, säger att bolagets medverkan är en form av framtidsspaning och ett sätt att kunna dra operativa fördelar av de digitaliseringssteg som tas i projektet.

”Vi håller exempelvis på att driftsätta ett justerverkshyvleri i Hasselfors vars produkter ska säljas med stor variation när det gäller längder. Vi behöver därför jobba tillsammans med våra leverantörer i en ökad takt när det gäller längden på de timmerstockar vi får in till sågverket”, säger Anders Nordmark.

Utöver Sveaskog och Setra medverkar även Moelven Dalaträ, Weda Skog, Skara Stift, Westan logistik, Biometria, CGI, Digiwood och RemaSawco. Projektet inleddes i mars 2020 och pågår till och med februari 2023.

2020-06-30 11:06