Gå till:

Tre miljoner till kunskap om rent vatten

Foto: Johan Heurgren
Formas har beviljat tre miljoner kronor till projektet ”Vårt gemensamma vatten”. Syftet med projektet är att sprida kunskap om träd och grödors betydelse för vår tillgång till rent vatten i framtiden.

Ett av huvudresultaten kommer att bli en film som i olika versioner riktar sig till beslutsfattare, skolor och allmänhet i både Sverige och Europa. I filmen visas goda exempel på praktiska åtgärder som ger renare dricksvatten, mindre risk för översvämningar, bibehållet grundvatten och mindre övergödning.

Lars Högbom på Skogforsk leder projektet och är tillsammans med Martyn Futter på SLU vetenskapligt ansvarig. Lars Högbom:

– I dag når 50 procent av ytvattnet i Europa inte upp till vad som benämns som ”god ekologisk status”. I de flesta fall beror detta på diffusa utsläpp av näringsämnen som leder till övergödning. Skötseln av skog och annan grönstruktur kan bromsa och vända utvecklingen, och det gäller för hela vår kontinent, säger Lars Högbom.

Lars Högbom och Martyn Futter är båda aktiva och har ledande roller i internationella nätverk om skog och vatten.

– Våra kontakter inom inte minst EU-nätverket PESFOR-W ger oss tillgång till den främsta expertisen med 140 forskare i 40 länder. Det ska vi utnyttja för att välja bra exempel och förslag på lösningar, säger Martyn Futter.

Johan Heurgren kommer att producera filmen.

– Vi kommer bland annat att besöka ett område i Frankrike där en omställning av jordbruket har gjort att grundvattnet kan användas till dricksvatten. I England visar vi hur träd och grönstruktur kan förhindra översvämning i stadsmiljöer, och i Portugal besöker vi skogsägare som återplanterar den naturliga ekskogen för att förbättra grundvattenstatusen, säger han.

Filmen kommer också ta upp åtgärder i de boreala skogarna, exempelvis kantzoner och sedimenteringsdammar för att skydda det rinnande vattnet.

– Vi kommer att utnyttja 3D-animationer för förklara hur vattnet rör sig både i stor och liten skala. Genom det kan vi tydliggöra den påverkan som urbanisering, extremväder och stigande havsnivåer har på vårt färskvatten, säger Johan Heurgren.

Utöver filmversionerna kommer resultaten att spridas med så kallade ”story-maps” som blandar film, foton, web-länkar och text med fördjupande förklaringar till ämnet skog och vatten.

– Det finns mycket forskningsresultat som visar att vi faktiskt kan förbättra vattensituationen om vi gör rätt sak på rätt plats, men många resultat är okända för våra beslutsfattare. Det vill vi ändra på, säger Lars Högbom.

Projektet

  • Vårt gemensamma vatten / Our common water.
  • Projektperiod 2018-12-01 – 2021-11-30.
  • Projektbidrag 2 981 560 kr.

Kontakter

Projektledare: Lars Högbom, docent och seniorforskare på Skogforsk, lars.hogbom@skogforsk.se, 070-517 85 46

Vetenskaplig rådgivare: Martyn Futter, docent och forskare på SLU. martyn.futter@slu.se, 018-67 31 20

Filmproducent: Johan Heurgren, Heurgren Film AB. johan@heurgren.se, 070-645 10 55

Kommunikatör: Mats Hannerz, Silvinformation AB. Mats.hannerz@silvinformation.se, 070-528 85 54.

PESFOR-W

”Payment for Ecosystem Services Forest-Water (PESFOR-W)” är en COST-aktivitet inom EU med syfte att samla praktiker och experter kring en effektivare vattenförvaltning. PESFOR-W har medlemmar från 40 länder. Lars Högbom tillhör ledningsgruppen och ansvarar för kommunikation och resultatspridning.

2018-12-14 08:12