logga
CLEAR är en modell för rapportering av klimateffekter orsakade av företag i skogssektorn. Modellen kan till exempel användas i årsrapporter eller årliga hållbarhetsrapporter.

For information in English, go to the project page for CLEAR here.
För mer information på svenska, gå till projektsidan för CLEAR här.

En ny manual har tagits fram med syfte att tillhandahålla en metodbeskrivning för rapportering av klimateffekter orsakade av företag i skogssektorn, för att exempelvis använda i årsrapporter eller årliga hållbarhetsrapporter. Rapporten finns nedladdningsbar längre ner på sidan, under "Läs mer".

Befintliga metoder, som ”IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” och ”Greenhouse Gas Protocol”, ger inte en helhetsbild då de inte inkluderar klimateffekter för båda de övergripande mål för minskning av människans klimatpåverkan som FN klimatkonvention (UNFCCC) lagt fast:

 1. Att kontrollera, reducera och förebygga utsläpp av växthusgaser i alla sektorer.
 2. Att bevara och förstärka sänkor och lager av alla växthusgaser.

Bild1_sv.png

 

Metoden har fyra komponenter som tillsammans ger en mer komplett bild av företagets klimateffekt vad avser trädråvara och träbaserade produkter gentemot de två övergripande målen enligt ovan.

Varje komponent bygger på etablerade metoder/standarder som var och en har använts i många år för klimatrelaterad rapportering. Nyheten här är att sammanställa komponenterna till en komplett beskrivning av klimateffekter för hela den träbaserade värdekedjan.

I modellen ingår följande fyra komponenter av upptag och utsläpp av växthusgaser:

 1. Utsläpp i värdekedjan
  Här beräknas klimatutsläpp i den träbaserade värdekedjan, inklusive de som görs vid återvinning och slutanvändning enligt principerna i GHG-protokollet.

 2. Undanhållna utsläpp
  Här beräknas växthusgasutsläpp som undvikits till följd av användningen av träbaserade produkter istället för användning av mer klimatintensiva produkter. Detta beräknas med hjälp av displacement-faktorer erhållna ifrån livscykelanalyser och liknande studier.

 3. Förändring av kollagret i skogen
  Här beräknas förändringen av kollagret i den skog där virke hämtats för att producera de träbaserade produkterna. Detta beräknas enligt ramverket ”IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”.

 4. Förändring av kollagret i träbaserade produkter
  Här beräknas förändringen av kollagret i de träbaserade produkter som är i bruk ute i samhället. Dessa beräkningar bygger också på ramverket ”IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”.

Bild2_sv.png


Manualen innehåller en stegvis beskrivning av metoden för rapportering på företagsnivå. Varje steg bygger på befintliga och brett använda standarder för klimatrelaterad rapportering, som IPCC Guidelines, Greenhouse Gas Protocol, och metoder för livscykelanalys. Denna rapport kompletteras med en excelfil med en mall som ger stöd för beräkningarna, samt en databas med publicerade data för undanträngningsfaktorer, så kallade displacement-factors för träbaserade produkter. För mer information, gå till projektsidan om CLEAR.

 

Förvaltningen av CLEAR sköts av Skogforsk tillsammans med ett antal parter där flera idag använder sig av modellen för att beräkna den egna organisationens klimatpåverkan. I dagsläget är parterna Billerud, Derome, Holmen, Norra Skog, SCA, Setra och Södra.

Vi välkomnar fler parter att bli en del av förvaltningen av CLEAR-modellen. Hör av er till oss om ni vill veta mer!

Nr 35-2024    Publicerad 2024-05-28 16:10

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Peter Holmgren
FutureVistas AB
Monika Strömgren
Seniorforskare