logga
Bild: Fredrik Gunnarsson
Bränsleförbrukningen för avverkning och skotning till avlägg var i medeltal ca 1,74 liter per m3fub under 2021 i det svenska skogsbruket, vilket är något högre än föregående år.

Bränslekostnaden är en av de större kostnaderna för ägarna av skogsmaskiner. Därför är det är viktigt, både ur ett lönsamhetsperspektiv och ur ett miljöperspektiv, att minska förbrukningen av dieselbränsle så mycket det går utan att påverka vare sig övriga kostnader eller intäkterna från arbetet på ett negativt sätt.

Tidigare har Skogforsk skattat bränsleförbrukningen i skogsmaskiner genom att skicka ut enkäter till maskinägarna, men sedan 2019 samlas data in automatiskt från både skördare och skotare. Det är frivilligt för maskinägare att delta i projektet, och i pilotprojektet ingår maskiner ägda av Holmen skog, Sveaskog och Södra Skogsägarna. I de enkäter som genomfördes 2006 och 2012 skickades enkäten ut under en fokusvecka under vintern, vecka 13 respektive 8, samt under en fokusvecka på hösten, vecka 39 båda åren. Resultaten visade på en medelbränsleförbrukning på 1,71 liter per m3fub 2006 (Brunberg 2006) och 1,86 liter per m3fub 2012 (Brunberg 2013). Förra årets pilotstudie med automatisk datainsamling visade på en skattad medelbränsleförbrukning på ca 1,69 liter per m3fub under 2020.

Förra årets studie visade att det går bra att skatta bränsleförbrukningen från automatiskt insamlat maskindata. Det använda skördardatat var för det mesta av tillräckligt god kvalitet för att göra användbara analyser, men det ansågs att mer arbete var nödvändigt för att säkra datakvaliteten för skotardata innan modellen kan anses helt tillförlitlig.

Därför har en uppföljning för 2021 genomförts både för att vidareutveckla datainsamlingen och analysmetodiken samt belysa variationen i bränsleförbrukning per år.

 

Läs fördjupning

Metod

Liksom i 2021 års bränsleuppföljning har driftsuppföljningsdata (mom-filer) och produktionsdata (hpr-filer för skördarna och fpr-filer från skotarna) använts för studien. Dessa data har kompletterats med traktdata som beräknats med HprYield.  Efter att data som inte varit kompletta tagits bort återstod skördardata från 1449 trakter och skotardata från 803 trakter, varav 637 trakter har data från båda maskinerna.

För en vidare beskrivning av de variabler som samlats in hänvisas till Ny metod för skattning av bränsleförbrukning vid drivningsarbete.

Resultat

Skördare

Skördarnas bränsleförbrukning varierade från 1,62 liter per m3fub för de små skördarna som arbetade i skog med en genomsnittlig medelstamsvolym på 0,11 m3fub, dvs mestadels gallrade, till 0,72 liter per m3fub för de stora slutavverkningsskördarna som i genomsnitt arbetade i grov slutavverkning med en medelstamsvolym på 0,37 m3fub. De mellanstora maskinerna som både gallrade och slutavverkade låg i snitt på en förbrukning av 0,83 liter per m3fub vid en medelstam på 0,29 m3fub.

Liksom föregående år förklarar medelstammens volym huvuddelen av variationen i skördarnas bränsleförbrukning och lägger man till maskinstorleken eller virkesuttaget per ha förklaras ytterligare några procent av variationen. Det finns dock en säkerställd samspelseffekt mellan avverkningsår och maskinstorlek i materialet. De mellanstora maskinerna hade en säkerställd ökning av bränsleförbrukningen med 7 % givet samma medelstam, medan ingen säkerställd förändring mellan 2020 och 2021 kunde ses för vare sig de små skördarna eller de stora slutavverkningsskördarna.

Skotare

Liksom 2020 fanns för få trakter i skotarklasserna <10 m3fub och 13-16 m3fub för att göra en rättvisande analys. Skotarna i klassen 10-13 m3fub förbrukade i snitt 0,96 liter diesel per utskotad kubikmeter och skotarna med en lastkapacitet större än 16 m3fub förbrukade 0,70 liter. Liksom tidigare berodde bränsleförbrukningen främst på uttaget per ha och körd sträcka per utskotad kubikmeter. Givet lika förutsättningar i uttag och körd sträcka fanns ingen säkerställd skillnad i bränsleförbrukning för skotarna i klassen 10-13 m3fub mellan 2020 och 2021, däremot ökade bränsleförbrukningen för de största skotarna med 4 %.

Bränsleförbrukning för avverkning och skotning till avlägg

Analyserna för hela avverkningslag visar att arbetslag med skotare med en lastkapacitet över 16 m3fub, dvs slutavverkningslag, har den lägsta bränsle­förbrukningen: 1,46 liter per m3fub. Avverkningslag med en mellanstor skotare (10-13 m3fub) har i genomsnitt en högre observerad bränsleförbrukning per m3fub (2,32 liter), här kan man notera att medelstamens volym har minskat till 0,22 m3fub 2021 från 0,27 m3fub år 2020.

Analyserna av bränsleförbrukningen på arbetslagsnivå ger en högre förklaringsgrad än analyserna av de olika maskinerna var för sig. En modell med variablerna år, medelstam, uttag per ha och körd sträcka per kubikmeter förklarar mer än 84 % av variationen, samt att maskinstorleken inte påverkar bränsleförbrukningen och därigenom kan utelämnas från modellen. Gallringar med en liten medelstam och ett långt skotningsavstånd ger en hög bränsleförbrukning per kubikmeter medan grova slutavverkningar nära väg ger en låg bränsleförbrukning (figur 1). Modellen visar att bränsleförbrukningen i studiematerialet ökat med 0,06 liter per m3fub, från 1,76 till 1,82 liter per m3fub, mellan 2020 och 2021.

imageha1bq.png

Figur 1. Bränsleförbrukning i meddeltal (liter per m3fub) för drivningsarbetet beroende på medelstam och körd sträcka per avverkad kubikmeter.

Diskussion

Använder man samma metod som i Ny metod för skattning av bränsleförbrukning vid drivningsarbete för att skatta medelbränsleförbrukningen i svenskt skogsbruk kommer man fram till att der är troligtatt bränsleförbrukningen i medeltal är ca 1,74 liter per m3fub under 2021. Bränsleförbrukningen är fortsatt i samma storleksordning som vid skattningarna 2006 på 1,71 liter (Brunberg 2006), 2012 på 1,86 liter (Brunberg 2013), och 2020 på 1,69 liter per avverkad och skotad kubikmeter.

Detta innebär att bränsleförbrukningsfunktionen per arbetslag kombineras med data om fördelningen mellan gallring och slutavverkning samt medelstam- (0,098 respektive 0,354 m3fub) och uttagsvolymen (48 respektive 217 m3fub) från kostnads och intäktsanalysen vid skattningen av medelbränsleförbrukningen per kubikmeter. I denna skattning antas den körda sträckan per kubikmeter i gallring vara lika med medelkörsträckan för trakterna med en medelstam mindre än 0,15 m3fub i databasen, och den körda sträckan per kubikmeter i slutavverkning vara lika med medelkörsträckan för trakterna med en medelstam större än 0,25 m3fub i databasen. Detta ger en skattning av medelbränsleförbrukningen på 1,68 liter diesel per avverkad kubikmeter. Denna medelvärdesbaserade skattning blir dock en underskattning då funktionens utfallsrum är krökt (jämför figur 1). Antar vi en likformig fördelning av medelstamsvolym mellan 0,04 och 0,15 för gallring samt mellan 0,15 och 0,50 för slutavverkning och en uttagsvolym som beror av medelstamvolymen, blir den skattade medelbränsleförbrukningen 1,79 liter diesel per avverkad kubikmeter. Detta blir en överskattning eftersom andelen av den avverkade volymen i ändlägena av fördelningen i verkligheten är mindre än andelen nära genomsnittet. Den ”sanna” medelbränsleförbrukningen ligger mellan dessa skattningar och är troligen ca 1,74 liter per m3fub under 2021. Denna typ av skattningar kan göras mer rättvisande när man gör företagsvisa analyser och kan utgå från företagets egna data om de avverkningar som genomförts under ett år.

Ökningen i förbrukning mellan 2020 och 2021 var i medeltal liten (0,06 liter per m3fub) men verkar inte vara lika stor under hela året. Det är bara under några månader som det finns en säkerställd ökning av bränsleåtgången per kubikmeter. Detta kan motivera mer detaljerade studier av vädrets effekter på bränsleåtgången.

 

Denna studie var gjord inom ramen för TSG (SkogsbruketsTekniska Samverkansgrupp).

TSG Logga.JPG

Nr 12-2023    Publicerad 2023-03-12 20:47

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.