logga
Bild: Erik Viklund/Skogforsk
Utvärdering av en ny metod visar på möjligheter till höjd kvalitet och detaljrikedom i utbytesprognoser.

Utbytesprognoser är viktiga för verksamhetsplanering inom skogsföretagen. För att kunna beräkna utbyte behövs en beskrivning av skogen som ska avverkas. Skördardata i form av produktutfall, tillsammans med nyckeltal som beskriver skogen från avverkade objekt, ger förutsättningar för att skapa bättre underlag för träffsäkra utbytesprognoser.

Projektets mål var att utvärdera en metod för utbytesprognoser som baseras på skogliga parametrar och utbytesvolymer från skördarmätning i tidigare avverkningar.

Materialet för denna studie består uteslutande av skördardata. Skogforsk samlar kontinuerligt data från skördare i en skördardatabas som i projektet användes både som referensdata för utbytesprognoser och för att slumpvis välja ut ytor att göra prognoser för, så kallade prognosytor. För skattningarna användes ett antal beräkningsytor som mest liknar prognosytan med avseende på tallandel, granandel, contortaandel, lövandel, grundyta per hektar, grundytevägd medelhöjd och grundytevägd medeldiameter. Genom medelvärdesbildning av utbytesvolymer från utvalda beräkningsytor skattades prognosytans utbyte. För varje variant på skattningsmetoden som testades utvärderades skillnader mellan skattade volymer för prognosytorna och skördarmätt utfall.

Resultaten visade att den framtagna metoden för utbytesprognoser fungerade väl, med medelfel för gagnvirkesvolym på 6 och 10 procent för slutavverknings- respektive gallringsprognoser. Timmer- och massavedsvolym skattades med ett medelfel på 13 respektive 24 procent för slutavverkningar och 39 respektive 20 procent för gallringar.

Denna studie var en metodtest för utbytesprognoser utan felaktigheter i indata. En analys av utbytesprognoserna visar att metoden med imputering ger mycket låga systematiska fel, särskilt för gagnvirke. Därmed förväntas denna metod för utbytesprognoser kunna beskriva större virkesflöden på ett bra sätt.

Detta är en sammanfattning av arbetsrapport 981-2018, "Utvärdering av utbytesprognoser med skördardata". Läs rapporten i sin helhet i länken nedan.

Nr 39-2018    Publicerad 2018-06-29 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!