logga
Priserna på smörjmedel och förbrukningsvaror för skogsmaskiner har ökat med nära sex procent per år mellan 2016 och 2018. Priserna på reservdelar har ökat med cirka 2,5 procent per år.

Undersökningen om reservdels- och underhållskostnader för skogsmaskiner görs för tredje gången och är utförd av TSGs arbetsgrupp för Kvalitetssäkring och eftermarknad. Som vanligt ingår EcoLog, John Deere, Komatsu, Ponsse och Rottne i undersökningen.
Undersökningen visar en lägre ökningstakt, cirka 2,5 procent per år, för priserna på reservdelarna, jämfört med den första mätperioden, 2014 till 2016. Priserna för smörjmedel och andra förbrukningsvaror har däremot stigit snabbare, med 5–6 procent per år. Skillnaderna är i vissa fall betydande mellan olika varor och tillverkare. Att köpa genomgångna, begagnade utbytesdelar med garanti kan minska reservdelskostnaden, men tillgången på utbytesdelar varierar.

Eftermarknaden, det vill säga service och underhåll, reservdelar, tilläggsförsäljning, utbildning, med mer utgör en väsentlig del av den totala operativa maskinkostnaden. En välfungerande serviceorganisation och rimliga kostnader för reservdelar, smörjmedel, oljor och andra förbrukningsvaror är en förutsättning för maskinens driftssäkerhet och avgörande för ekonomi och lönsamhet.

En slutsats av undersökningen är att det kan löna sig att hålla ett öga på den viktiga eftermarknaden, då man planerar sitt maskininköp.

Läs fördjupning

Skogsmaskinen är en avancerad arbetsplattform med hög timkostnad. Den består av ett stort antal tekniska delsystem och arbetar i en krävande miljö. Det är avgörande för lönsamheten att maskinen har en hög operativ tillgänglighet. En välfungerande serviceorganisation och rimliga, väl motiverade kostnader för reservdelar, smörjmedel, oljor och andra vätskor är en förutsättning för att maskinens tillgänglighet skall kunna upprätthållas utan att lönsamheten äventyras.

TSGs grupp för Kvalitetssäkring och eftermarknad arbetar för att säkerställa detta. Från maskintillverkarnas serviceorganisationer har gruppen inhämtat information som medger jämförelser och benchmarking avseende service och reservdelar. Gruppen analyserar informationen i dialog med berörda serviceorganisationer. EcoLog, John Deere, Komatsu, Ponsse och Rottne har deltagit i den undersökning som presenteras här. Undersökningen utgår från tillverkarnas listpriser och tillverkarna är ansvariga för att de uppgifter som lämnats är riktiga.

Avsikten är att ge en bild av kostnadsutvecklingen inom området samt att jämföra de olika tillverkarnas kostnadsläge vad gäller reservdelar och service. De olika tillverkarna har dock anonymiserats i undersökningen, som därmed får karaktären av branschöversikt.

TSGs reservdelskorg – lägre ökningstakt på reservdelspriserna

År 2014 skapades en ”reservdelskorg” med ett trettiotal olika komponenter från tillverkarnas stora maskintyper, både skördare och skotare. Denna undersökning har upprepats 2016 och 2018 med samma eller motsvarande komponenter som 2014. Det är inte alltid exakt samma delar, eftersom maskinmodellerna, och därmed komponenterna, förändras och förbättras över tid.

Kostnaden för korgen som helhet steg nära 10 % från 2014 till 2016, medan kostnadsökningen till mättillfället 2018 begränsade sig till 5 %. Totalt har korgens kostnad ökat från i genomsnitt 502 000 kr år 2014 till 580 000 kr år 2018. Ökningstakten var högre för skotare än för skördare för mätperioden 2014–2016. I årets mätning har kostnaderna stigit lika mycket för skördare och skotare.

 

Absoluta prisförändringar för nya komponenter i reservdelskorgen 2014–2018, per tillverkare. Mönstret är att en högre prishöjning följs av en period med lugnare prisutveckling. Den tillverkare vars reservdelskorg var dyrast år 2014 har sänkt priserna mellan 2016 och 2018, närmar sig övriga tillverkare are, men är fortfarande dyrast.

Utbyteskomponenter kan minska kostnaderna

Att köpa genomgångna, begagnade utbyteskomponenter med garanti kan vara ett sätt att minska maskinens reservdelskostnader. De är oftast betydligt billigare än helt nya komponenter, men prisskillnaden varierar beroende på tillverkare och komponent. Undersökningen visar också i vilken omfattning delarna i reservdelskorgen kan ersättas med utbyteskomponenter. Trenden är att allt fler delar även erbjuds som utbyteskomponent.

Antal möjliga utbyteskomponenter i korgen från de fem tillverkarna 2014, 2016 respektive 2018. Antalet ökar över tid.

 

Hur mycket billigare en utbyteskomponent är, jämfört med nypris, varierar mellan 25 och 70 %, beroende på del och mellan tillverkarna. Som regel ger utbyteskomponenten en prisrabatt kring 30–40 %.

 

Då utbyteskomponenter används istället för helt nya reservdelar så minskar kostnaden för reservdelskorgen. Men eftersom tillgången på renoverade delar varierar mellan olika tillverkare så blir effekten olika stor.

 

Höjd prisökningstakt på ”övriga produkter” – smörjmedel och medier

Även ”övriga produkter”, som glykol, hydraul-, motor- och kedjeolja, märkfärg och smörjfett har undersökts. Prisökningen på dessa produkter var måttliga 7 % mellan 2014 och 2016 men har därefter skjutit fart. Från 2016 till 2018 ökade listpriserna med 11 % i genomsnitt. Det är i huvudsak propylenglykol men även kedjeolja och centralsmörjfett som bidrar till den snabbare prisökningen, medan t.ex. biohydraulolja och märkfärg i genomsnitt blivit billigare. Som framgår av nedanstående figur är det dock stor prisskillnad mellan tillverkarna inom samma produktkategori.

Spridning i pris per liter resp. kg för några olika produkter i reservdelskorgen år 2018. Varje tillverkare representeras genomgående av samma färg.

Sammanfattningsvis kan konstateras att finns en betydande variation i prisökning mellan tillverkarna. Men bilden är inte entydigt knuten till respektive tillverkare utan det finns en stor spridning vad gäller olika komponenter och produkter.

Mer om TSG

TSG är ett forum för samverkan i skogstekniska frågor. Medlemmarna representerar skogsägarföreningar, skogsbolag, avverkningsentreprenörer och forskare från både universitet och Skogforsk. 

Nr 76-2018    Publicerad 2018-11-19 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.