Gå till:

Prognosverktyg och demonstrationsytor för nya grepp om viltanpassad skogsskötsel

Förekomsten av betesskador varierar mellan regioner men också på landskapsnivå. Detta projekt kommer att utveckla modeller för att geografiskt prognostisera betesskador, för att kunna styra åtgärder.

Syftet med projektet är att utveckla en arbetsprocess där GIS-baserade dataunderlag används för att prognosticera förväntad viltskaderisk. Detta används därefter för att rekomendera viltanpassade metoder för skogsskötsel, i första hand avseende föryngring och röjning. Vidare är syftet att i samverkan med skogsbruket skapa ett antal demonstrationsområden för att illustrera olika skötselmodeller med och utan vilttryck (med och utan hägn).

Projektet består av fyra delar:

  • Utveckling av GIS-modell för prognostisering av viltskador.
  • Uppbyggnad av ett antal demonstrationsytor.
  • Formulering av manual för viltanpassad skogsskötsel
  • Webbaserad teoriutbildning för självstudier.

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet (Journalnummer 2016-7731).