Gå till:

Markskador vid drivning

Foto: Eva Ring/Skogforsk
Minskade körskador i samband med slutavverkning. Det är målet för den studie som Skogforsk utför tillsammans med SLU och Umeå universitet.

Under den första fasen av studien gjordes en attitydundersökning hos maskinförare och entreprenörer och två fältförsök etablerades. Målet är att följa dessa fältförsök under lång tid, förhoppningsvis under de kommande 20-30 åren.

Attitydundersökning

Syftet är att identifiera hinder och orsaker som leder till körskador i samband med skogsbruk.

En enkät delades ut i samband med de hundratalet kurser "Skogsbruk vid vatten och känsliga marker" som SMF Skogsentreprenörerna anlitade Skogforsk för att utföra under 2010. Cirka 1 500 svar erhölls. Huvuddelen av de svarande arbetade som skogsentreprenörer eller maskinförare.

Enkätsvaren har analyserats och publicerats, både vetenskapligt och populärt.

Fältstudie

Syftet är att undersöka hur körning påverkar marken i olika delar av en sluttning och utvärdera effekten av att täcka marken med ris eller stockmattor. Denna typ av kunskap kan bidra till att förbättra drivningsplaneringen för att minska påverkan på miljön.

Två fältförsök har anlagts i Västerbotten. På provytor har följande behandlingar gjorts: Ingen körning, körning på ris, körning utan markskydd, körning på stockbroar (endast i det ena fältförsöket).

I samband med körbehandlingarna mättes spårdjup och  tidsåtgång . Därefter har data samlats in om kvicksilverhalter i grundvattnet (metylkvicksilver och total kvicksilver), grundvattennivåer och väderdata. Provytorna planterades år 2014 och föryngringsresultatet följs sedan dess.

Stöd

Studien har finansierats av Formas (projekt 2010-1168 och 2010-0089), forskningsprogrammet Future Forests, forskningsprogrammet EFFORTE (finansierat av Bio Based Industries Joint Undertaking under European Unions Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nr 720712), Energimyndigheten (projekt 41997-1), stiftelsen Svea Janssons Skogsfond, Norrskogs Forskningsstiftelse och Brattåsstiftelsen. Holmen AB är markvärd.

Publikationer

Ring, E., Andersson, M., Berg, S., Bergkvist, I., Bishop, K., Eklöf, K., Hansson, L., Hjelm, K., Högbom, L., Jansson, G. 2020. The 294 Rotflakamyran and 296 Trågalidsberget sites — A field study into the environmental impact of forwarder traffic. Skogforsk Arbetsrapport 1033-2020

Hansson, L., Šimůnek, J., Ring, E., Bishop, K., Gärdenäs, A. I. 2019. Soil compaction effects on root-zone hydrology and vegetation in boreal forest clearcuts. Soil Science Society of America Journal 83(s1): S105-S115, doi:10.2136/sssaj2018.08.0302

Hansson, L.J., Koestel, J. Ring, E. Gärdenäs, A.I. 2018. Impacts of off-road traffic on soil physical properties of forest clearcuts: X-ray and laboratory analysis. Scandinavian Journal of Forest Research 33(2): 166-177 doi: 10.1080/02827581.2017.1339121     

Ågren, M., Lidberg, W., Ring, E. 2015. Mapping Temporal Dynamics in a Forest Stream Network — Implications for Riparian Forest Management. Forests 6(9), 2982-3001; doi:10.3390/f6092982

Nordlund, A., Ring, E., Högbom, L. & Bergkvist, I. 2013. Beliefs among Formal Actors in the Swedish Forestry Related to Rutting Caused by Logging Operations. Skogforsk Arbetsrapport 807, 19 pp.

Ring, E., Nordlund, A., Högbom, L., Bergkvist, I. 2014. Attityder till körskadeproblematiken i skogsbruket. Skogforsk Kunskapsbank nr 17-2014.