logga
Bild: Eva Ring / Skogforsk
I två fältförsök i Västerbotten har terrängkörning med skotare med och utan markskydd studerats. Försöken har dokumenterats i en rapport, som kan fungera som underlag till framtida studier.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1033-2019.

Spårbildning och markkompaktering orsakat av körning på skogsmark i samband med skogsbruksåtgärder kan påverka skog, mark och vatten negativt. För att öka kunskapen om hur man kan minska körskadorna startades två fältförsök i norra Sverige år 2012. Syftet var att undersöka effekter på kort och lång sikt av att köra med en lastad skotare med och utan markskydd på provytor utlagda utmed fyra avverkade moränsluttningar.

De fyra körbehandlingar som studeras är:

  1. ingen körning
  2. körning utan markskydd
  3. körning på risbädd
  4. körning på stockmattor.

Det här har gjorts hittills

I försöken har många olika typer av mätningar gjorts. Bland annat har spårdjupet mätts direkt efter körning samt 6–7 år senare. Prover från övre delen av marken har samlats in för att se hur kompaktering och markstruktur påverkats. Man har också mätt kvicksilverhalten i mark- och grundvattenprover samt nederbörd, lufttemperatur, andra meteorologiska variabler och grundvattennivån. Under fyra år har föryngringsresultatet följts och hela plantor har samlats in för att undersöka rotsystem m.m.

En del av resultaten har redan publicerats i vetenskapliga tidskrifter (se projektets webbsida) och fler uppsatser är på gång. 

Dokumenterade försök

Fältstudierna utförs på Rotflakamyran och Trågalidsberget i Västerbotten. Försöken är utformade för att studier även ska kunna göras på längre sikt, det vill säga upp till ca 20–30 år. För att underlätta och fungera som bakgrund till fortsatta studier har de två fältförsöken beskrivits utförligt i en rapport. 

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

-----------------

Rapporten har uppdaterats den 4 februari 2021 på följanden ställen:

  • sidan 7, “Site description”, rad 9
  • sidan 29, “Rut depth”, rad 3
  • figurerna 6 och 7
Nr 6-2020    Publicerad 2020-02-07 13:29

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!