Gå till:

Föryngringskollen

Foto: Skogforsk
Flera studier som gjorts senaste åren visar att ca 20–30 % av de plantor som planteras i skogsbruket dör under de tre första åren. Resultaten visar också att variationen mellan planteringar är stor.

Föryngringskollen är ett femårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs av Skogforsk i samarbete med åtta skogsföretag. Målet är stabilare föryngringsresultat med högre överlevnad av planterade plantor. Vi ska söka orsakssamband till de höga plantavgångarna och få en ökad förståelse för vilka faktorer som betyder mest för plantornas förmåga att överleva och etablera sig.

Läs resultaten från första årets inventeringar här: Föryngringskollen - första årets resultat

Metod

Totalt kommer mer än 2 500 planteringar att inventeras under projektets löptid (vid full drift 600 planteringar årligen). Planteringarna fördelas lika mellan norra, mellersta och södra Sverige. Årligen slumpas planteringarna ut hos de olika medlemsföretagen för att på bästa sätt spegla den verkliga situationen i landet. Merparten av planteringarna kommer enbart att följas upp efter ett år men 20 % mäts in även efter tre år. För att möjliggöra detta kommer cirkelprovytorna och plantorna i dessa planteringar att märkas vid den första inmätningen.

I varje plantering mäts 10 cirkelprovytor med en radie på 3,99 m (50 m2) in. Cirkelprovytorna läggs ut i med ett förutbestämt avstånd till varandra (30 m) inom ett ca 1 ha stort försöksområde på hygget. Inmätningen fokuserar framför allt på plantvitalitet och planteringspunkter men provytevariabler som fältskikt, jordart, fuktighetsklass, markberedningsmetod etc. kommer också att registreras. Samtliga data lagras i en separat databank på Skogforsk och kopplas sedan samman med väderdata och beståndsuppgifter som tas in efter genomförd fältinmätningen. När samtliga data samlats in görs ingående analyser för att söka orsakssamband till höga plantbortfall.

Kommunikation

Årligen kommer de viktigaste resultaten sammanställas i en rapport som publiceras i Skogforsks kunskapsbank. I takt med att större datamängder samlas in kommer mer och mer avancerade analyser att kunna utföras och fler slutsatser kunna dras.

Resultaten presenteras och diskuteras också vid ett årligt ”Föryngringsforum” där projektets intressenter samlas under två dagar. Förhoppningen är att resultat från Föryngringskollen kan implementeras direkt i medlemsföretagens verksamhet och ett mål är att åstadkomma mätbara förbättringar av plantöverlevnad inom projektets löptid.

Finansiärer

Skogforsk, Sveaskog, Södra, Holmen, Skogssällskapet, Stora Enso, Mellanskog, Norra Skog, SCA.

 

fkollen.jpg

Foto: Erik Normark