Gå till:

Föryngring av gammal tallskog som brukats med alternativa skötselmetoder

Foto: Line Djupström
I Effaråsen görs en studie om hur man bäst föryngrar gammal tallskog. Genom att följa etablering och tillväxt utvärderas och ökas kunskapen om hur olika mängd hänsyn påverkar olika föryngringsmetoder.

I det långliggande fältförsöket Effaråsen görs en storskalig studie om hur man bäst föryngrar gammal tallskog som brukats med alternativa skötselmetoder. Genom att följa etablering och tillväxt i skogar med olika mängd lämnad hänsyn utvärderas och ökas kunskapen kring hur olika grad av hänsyn påverkar olika föryngringsmetoder.

Idag är det konventionella sättet att föryngra en skog efter avverkning att markbereda och plantera förädlade plantor. Med växande krav om att skogen ska leverera olika ekosystemtjänster har alternativa skötselmetoder utvecklats. Alternativa skötselmetoder lämpar sig på marker som av olika anledningar har naturvärden som kräver hänsyn. Gammal tallskog är ett exempel på skog där alternativa metoder kan lämpa sig men idag saknas kunskap om hur man på bästa sätt kan bruka och samtidigt bevara naturvärden i dessa skogar.

Skogforsk har i samarbete med markägaren Stora Enso etablerat ett långliggande försök där 140 hektar gammal tallskog är fördelat på 24 bestånd och där olika nivåer av lämnad hänsyn finns representerade. Skogen föryngrades år 2016 och projektet studerar etablering och tillväxt för sådd, självföryngrade och planterade plantor, på markberedda och icke markberedda ytor. Etablering och tillväxt värderas i relation till den olika mängden lämnad hänsyn.

Målen med projektet är att:

  • skapa beslutsunderlag genom att öka kunskapen om effekterna av alternativa skötselmetoder
  • ta fram rekommendationer för skogsbruket om hur man kan tillgodose produktions- och miljömål i gammal tallskog
  • skapa ett demonstrationsavsnitt i Effaråsen där alternativa skötselmetoder vad gäller föryngring av tallskog visualiseras
  • samverka med markägare och utförare för att öka kunskapen om hur de olika metoderna fungerar i praktisk drift och arrangera minst en exkursion till Effaråsen demonstrationsområde.

Projektet löper från november 2018 till och med mars 2022. Dess fullständiga titel är: ”Naturvårdsanpassad skogsskötsel i tallskog med höga naturvärden – utvärdering av påverkan på etablering, tillväxt och överlevnad vid föryngring av skogsmark med olika mål”.

Finansiär är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet (Journalnummer 2018-4033).

Läs mer om Effaråsen och andra projekt som görs där.

EU-logotyp.png