Gå till:

Drivaren utmanar tvåmaskinsystemet

Nya resultat visar att drivaren har potential att sänka drivningskostnaderna i södra Sverige medan tvåmaskinsystemet fortsatt är starkast i norra och mellersta Sverige.

Behovet av att sänka drivningskostnaderna i svenskt skogsbruk är stort. Enmaskinsystemet med drivare har tidigare visat potential att sänka drivningskostnaderna, men har inte slagit igenom. Drivare för slutavverkning har analyserats på bestånds- och regionnivå, men inte på nationell nivå. I denna studie analyserade vi därför drivarens potential i stor skala i svenska föryngringsavverkningar.

Storskalig analys

Med funktioner för tidsåtgång och kostnader för skördare, skotare och drivare från tidigare studier, analyserades drivningskostnader på en tredjedel av Sveriges föryngringsavverkningar under några år. Avverkningsmaterialet erhölls av Billerud, Holmen, Stora Enso, Sveaskog och Södra skogsägarna, uppdelad på totalt 16 regioner. Analysen gjordes inledningsvis med endast tvåmaskinsystem tillgängliga, och därefter med tvåmaskinsystem och drivare i konkurrens, där totala kostnader och besparingspotential med att introducera drivare beräknades. Analysen genomfördes med två olika analysverktyg, ett med detaljerade beräkningar och ett med övergripande.

 

Rikards karta Figur 1.jpg

Figur 1. Nyttjade avverkningstrakter i studien, varje prick i kartan är en trakt. Trakternas volym motsvarar ca en tredjedel av årsvolymen från föryngringsavverkning i Sverige.

Stor skillnad mellan landsändar

Då cirka hälften av volymerna i hela materialet avverkades av drivare (250 drivare) uppvisades en kostnadsbesparingspotential på ca 3 procent. Potentialen var störst på trakter med korta avstånd till bilväg och små totalvolymer. Det var stor variation mellan regioner, från ingen besparing till en besparing på 10 procent. Regionerna med störst potential återfanns i södra Sverige, medan tvåmaskinsystemet var tydligt effektivare i norra Sverige. I regionerna med störst besparingspotential var drivaren tydligt mer effektiv. Båda analysverktygen visade väldigt lika resultat.

Rikards diagram.JPG

Figur 2. Kostnadsskillnad per trakt vid drivning med drivare istället för tvåmaskinsystem. Negativt procenttal signalerar en besparing med att använda drivare. Varje stapel är en summering av avverkningsvolymerna från intervallet som anges på x-axeln. Den röda linjen ligger vid noll procents skillnad. Presentationen är från en region i studien som är beläget i södra Sverige, med verktyget med övergripande beräkningar.

Nytta för framtiden

Drivarens uppvisade potential i föryngringsavverkningar har inte skapat tillräcklig efterfrågan för att motivera maskintillverkare att inleda serietillverkning. Drivaren och andra enmaskinsystem har dock potential, tack vare de möjligheter för ökad automationsgrad och fjärrstyrning som följer med den snabba teknikutvecklingen.

 

Nr 14-2023    Publicerad 2023-02-13 11:36
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mikael Rönnqvist

Université Laval, Quebec, Canada
 +14 18 9332704

Patrik Flisberg

Creative Optimization AB, Halmstad, Sweden
 +27 820 87 35 31

Ola Lindroos

Sveriges Lantbruksuniversitet
 090 786 86 36
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.