Gå till:

Förbrukarperspektivet på biomassa från klena träd

Foto: Örjan Grönlund
I den gröna omställningen kommer stora volymer biomassa att krävas och med rätt hantering och beskrivning kan då lågvärdesträden få en avsättning – och kanske ett betydligt högre värde än i dag.

Projektet ”Potentialer, värden och kostnader för samhälle och företag vid avverkning av lågvärdessträd”, som har finansierats av Energimyndigheten, har fokuserat på klena stammar med lågt värde idag. Lågvärdesträd är träd som, på grund av sin växtplats, har en faktisk eller potentiellt negativ effekt på platsens andra värden. Avverkning av lågvärdesträd kan motiveras för att gynna antingen infrastruktur eller naturvård. Områden med lågvärdesträd kan ha flera värden att hantera i framtiden, både vad gäller rekreation och naturvårdaspekter och med tanke på nya möjliga avsättningar. Inom ett delprojekt studerades förbrukarperspektivet med målet att göra en kategorisering av olika egenskaper och hur dessa är lämpliga eller olämpliga i olika tillverkningsprocesser.  

Syftet med detta arbete har varit att medvetandegöra leverantörer om möjliga uttag och avsättningar för lågvärdesträd i syfte att stimulera dessa uttag genom att ta fram grunderna till en kravspecifikation för olika användningsområden och avsättningar av lågvärdesträd.

Dagens och framtidens krav på biomassa

Såväl hållbarhetsaspekter som prestanda för olika produktionskedjor från råvara till färdig produkt är frågor som blir alltmer viktiga i analysen av framtidens användning av biomassa. Hållbarhetskriterier krävs för fortsatt utveckling av nya produkter och bör inkludera ett flertal aspekter, som till exempel effekter på biodiversitet, markanvändning, effektivare processer och socioekonomi, utöver klimataspekter. Den kan också förbättras genom åtgärder för att minska konkurrensen om mark och potentiella negativa indirekta markanvändningseffekter. Därför kan uttag av klena träd på marginalmarker och i naturvårdande syfte bidra positivt både med avseende på ökad tillgänglighet och potential samt ökad hållbarhet och naturvårdsnytta.

Olika råvaruegenskaper kan vara önskvärda för olika typer av bioraffinaderier. Industrin kan förväntas sträva efter råmaterial med ett högt värde för sin process till lägsta möjliga kostnad. Eftersom många teknologier fortfarande är i ett utvecklingsstadium finns det ingen fullständig bild av deras respektive råvarukrav i industriell tillämpning. En del av det pågående utvecklingsarbetet syftar till att anpassa processerna så att de kan acceptera ett större utbud av kvaliteter på råmaterialet. Det finns därför inga definitiva, fasta kriterier för råmaterialets kvalitet som måste uppfyllas. Snarare är det en fråga om avvägningen mellan en striktare specifikation av råvaran och en mer komplex process (Bergström & Matisons, 2014).

Biodrivmedel kan produceras genom ett stort antal olika produktionskedjor, beroende av råvaruanvändning, omvandlingsprocess och vilket biodrivmedel som produceras. När det gäller klenträden är det framför allt råvaran lignocellulosa som är intressant och processer som bygger på de kemiska egenskaperna. Produktionskedjorna kan också kategoriseras efter typ av produktionsprocess och i detta fall är det främst termokemisk omvandling såsom förgasning och pyrolys till Fischer Tropsch diesel, DME, metanol, vätgas eller metan/syntetisk naturgas (SNG), alternativt biokemisk omvandling via jäsning till metanol eller etanol.

Totalt sett är mängden möjliga varianter mycket stor och dessutom sker kontinuerlig utveckling. Råvaror baserade på olika typer av restprodukter och avfall kan vara aktuella i samtliga kedjor.

Det är också en fråga om var det är mest effektivt att utföra förbehandling och beredning av råvaran för att anpassa den till en specifik process; på tillverkningsplatsen eller längs hanteringskedjan. Denna svårighet innebär att en kostnadseffektiv leverans av en ren, homogen, väl karakteriserad råvara skulle bli en prioritering för branschen (Gunnarsson m fl, 2021). Dessutom är egenskaper som påverkar transporten, lagring och inmatning av råmaterialet viktigt i de flesta tillämpningar.

Industriella sidoströmmar och primära skogsbränslen som idag inte har någon förädlingsmöjlighet används som biobränsle. I de fall man önskar plocka ut material från sidoströmmar i den skogliga industriella värdekedjan, måste den ersättas med annan energi eller genom energieffektivisering i processerna. Om detta råmaterial i stället ska tas ut i form av primära skogsbränslen krävs tillräckligt stora volymer till ett rimligt pris. Många gånger skulle det krävas mer biomassa än den tillgängliga groten. Därför är det intressant att titta på tillgänglig mängd sly och lågvärdesträd, dess pris och hantering samt kunna beskriva den tillgängliga råvaran utifrån kraven i olika förädlingsprocesser.

Kan klena träd vara en del av lösningen?

Stamvedsflis med hög juvenilvedsandel, som är den främsta andelen vid uttag av lågvärdesträd, förutspås kunna spela en stor roll för användning i framtagandet av andra produkter och material. Det råder dock oklarhet om vilka egenskaper som efterfrågas och kan hanteras i dessa tillverkningsprocesser och vilka krav som ställ på slutprodukterna.

Utifrån en kunskapssammanställning (intervjuer och litteraturgenomgång) har nedanstående matris satts samman för att på ett överskådligt sätt visa hur klena stammar och sly skulle kunna hanteras och vara lämpliga i olika industriprocesser.

Figur 1.jpg

Figur 1. Sammanställning av kravspecifikation för användning av klena träd i olika industriprocesser Grönt = fungerar bra, Gult = finns en del utmaningar, Orange= inte optimalt, finns en del problem.

Dessa egenskaper skulle i så fall påverka vilka olika typer av råvara som är lämpligast och även påverka hanteringen från skörd-lagring-sönderdelning-transport-sållning i försörjningskedjorna.

Ur bilden kan vi utläsa att klena träd och sly är lämpligast till torrefiering efter nedtorkning, samt i olika kemiska eller biokemiska processer. Kan man lösa förtorkning av materialet i samband med den övriga processen är även förgasning ett alternativ.

Läs fördjupning

Material och metoder

Underlag för studiens kravspecifikation har tagits fram genom litteratursammanställningar och intervjuer med forskare och experter med verksamhet eller försöksverksamhet där de olika tillverkningsprocesserna användas. Studien fokuserade i första hand på befintliga företag och tekniker/metoder under utveckling där lågvärdeträd kan vara en råvara i tillverkningsprocess för t.ex biodrivmedel, biogas, biokol och vätgas m.m.

Intervjuerna har varit anpassade utifrån typerna av processer som avhandlats och expertisen hos den som intervjuats. Totalt har inom projektet genomförts 15 intervjuer. Exempel på frågeställningar som behandlats under intervjuerna är;

 • Kan man blanda olika trädslag – eller önskar man barr och lövträd var för sig?
 • Vad är optimalt – färskt material eller lagrat?
 • Vilka fraktioner föredras? Tolerans mot mycket fina fraktioner respektive övergrovt?
 • Vilka fukthaltsintervall är önskvärda och hur mycket kan det sprida i fukthalt inom partierna? Behövs materialet torkas innan?

Kemiska processer

I kemiska processer separeras eller upplöses biomassakomponenter genom att tillsätta organiska eller oorganiska kemikalier.

Kemisk massa

Råvarans sammansättning

Vanligen är cellulosafibrerna den önskade delen av råmaterial, men även lignin, hemicellulosor, och extraktiva medel kan användas för andra produkter. Extrakt såsom harts samt bark och föroreningar är skadliga för processen.

Fysikaliska egenskaper

Vanligtvis används stamvedsflis, därför är bark och grenar är i allmänhet oönskade. För effektiv upptagning av kemikalier bör flisen inte vara för torr, och fukthalten bör vara känd för processkontroll. Fiberegenskaper, t.ex. längd och tjocklek, kan vara mycket viktigt, beroende på applikation. För textilier är fiberegenskaperna mindre viktiga.

Övrigt

Partikelstorleken bör vara homogen för att kunna kontrollera processen. Fuktvariationer är acceptabla, men processoptimering är lättare med stabil fukthalt. Viss heterogenitet i till exempel fiberegenskaper kan vara fördelaktigt, däremot är det viktigt att upprätthålla enhetlighet över tid för att säkerställa en konstant produktkvalitet. Det är viktigt att avlägsna av bark och föroreningar.

Kommentarer gällande småträd och sly:

 • Bark och grenar är inte önskvärt, om man inte önskar tillverka specifika kemikalier.
 • Skulle i de flesta fall krävas barkning och sållning, relativt dyra processer.
 • Föredrar färskt material – men helst en stabil fukthalt
 • Partikelstorleken bör vara homogen

Biokemiska processer

I biokemisk omvandling ingår fermentering, rötning och andra varianter av enzymatisk och bakteriell omvandling. Fermentering omvandlar framför allt socker- och stärkelsebaserade råvaror till alkoholer (framför allt etanol), men genom utveckling av förbehandling och användning av andra jäster/enzymer kan även lignocellulosa omvandlas. Rötning innebär bakteriell omvandling av biomassa till biogas.

Råvarans sammansättning

Innehållet och sammansättning av sockerarter är viktig. Lignin är i allmänhet oönskat eftersom det sänker sockerhalten samt har en negativ effekt på enzymatisk hydrolys. Extraktivämnen kan orsaka problem i processen. Hydrolys är relativt okänslig för föroreningar.

Fysikaliska egenskaper

Fukt är inte ett stort problem i etanolproduktion, men råmaterialet bör inte vara för torrt. Liten partikelstorlek är i allmänhet önskvärt, men olika storlekar som flis och sågspån kan användas. Fina material kan orsaka problem i filtrerande operationer.

Övrigt

Partikelstorleken bör vara homogen att kunna kontrollera processens betingelser. Fuktvariationer är acceptabla, men processoptimering är lättare med stabil fukthalt. Bark kan orsaka problem enligt vissa källor, medan andra menar att bark och grot kan hanteras.

Kommentarer gällande småträd och sly:

 • Relativt okänslig för föroreningar
 • Inte alltför torrt material, helst relativt jämn fukthalt
 • Små och homogena partiklar att föredra

Termokemiska processer

Värmevärde, fuktinnehåll, askinnehåll och askegenskaper är i allmänhet relevanta för termokemiska processer. Partikelstorleken påverkar reaktionshastigheten, som är en nyckelparameter.

Pyrolys

Pyrolys innebär termisk sönderdelning av ett organiskt material, utan närvaro av syre, som leder till en förångning av den flyktiga andelen av råmaterialet. Om man efter förångningen avbryter processen genom att avkyla ångan, erhålls en oljeliknande vätska som kallas pyrolysolja. Förutom pyrolysolja bildas även koks och en icke-kondenserad gas. Det finns flera olika pyrolysprocesser; snabb, medelsnabb och långsam.

Råvarans sammansättning

Föroreningar är skadliga i pyrolysprocessen. Stenar och metalldelar måste avlägsnas. Höga nivåer av extraktivämnen i råmaterialet minskar utbytet.

Fysikaliska egenskaper

Pyrolysprocesser kräver fukthalter under 10 procent. Variationer i fukthalt är i allmänhet ett problem. Vid snabb pyrolys bör partikelstorleken vara liten (<3 mm).

Övrigt

Ett homogent material är önskvärt. Variationer i egenskaper orsakar oönskade variationer i slutprodukternas egenskaper.

Kommentarer gällande småträd och sly:

 • Processen fungerar att använda för klena träd då det är en hög andel stamved jämfört med grot. Kan vara problem om det är mycket barr och bark, eftersom det då blir mer extraktivämnen. Svårt att hantera om man har ett fuktigt, ohomogent material med mycket barr och bark. Genom att tillsätta väte (hydrerar, för att ta bort syre i form av vatten och på så sätt få bort dubbelbindningar) kan man kracka olja, då ”försvinner” alla besvärliga ämnen.
 • Materialet bör vara ganska finfördelat, särskilt vid snabbpyrolys, och jämn fraktionsstorlek. Ren pyrolysolja är inte så stabil och lagringsbar. Detta gäller särskilt snabbpyrolysolja. Gäller att hitta lämplig logistiklösning samt hur och var det ska processas vidare till en användbar produkt.
 • Pyrolysprocesser är ganska enkla, skulle kunna vara möjligt med småanläggningar, t ex i container. Ett exempel har demonstrerats inom EU projektet ”MobileFlip”. Men troligen behövs någon form av förtorkning om materialet har mer än 30 procent fukthalt.
 • Processtekniskt är det lättare att tillverka en biokol, det är en form av mycket långsam pyrolys. I detta fall skulle det kunna funka med fuktigare material. En mer lågvärdig produkt, men å andra sidan finns idag redan en marknad för detta.

Förgasning

Råvarans sammansättning

Förhållandet mellan syre, väte och kol i råmaterialet påverkar förgasnings-processen och bör helst vara känd. Askans innehåll och egenskaper är viktigt. Metaller är skadliga.

Fysikaliska egenskaper

Fukthalterna bör vara under 10 procent, 20 procent för syngasproduktion. Torkning behövs ofta och skulle helst integreras med förgasningsprocessen. Den önskade partikelstorleken beror på förgasningsprocessen, men i allmänhet får storleken inte variera mycket.

Övrigt

Homogenitet i råmaterialet är mycket viktigt i förgasningsprocesser. Fukthalten påverkar förgasningen och måste vara noggrant kontrollerad. Indirekt förgasning är särskilt känslig för variationer i partikelstorlek. Bulkdensitet är en viktig parameter.

Kommentarer gällande småträd och sly:
I denna process behöver man inte vara försiktig med trädslagsammansättningen och fukthalter upp till 15–20 procent är inget problem. Grövre fraktioner kan skapa problem med kanalbildning i bädden. Kräver en jämn inmatning av bränsle.

Aktuella projekt

Skogforsk deltar i det internationella forskningsprojektet ”FlexSNG” med målsättning beskriva olika potentiella råvaror för framställning av syngas med avseende på potential, egenskaper, kostnader samt hur tillredning, transport och blandning av olika råvaror kan samordnas i en flexibel tillförselkedja.

Torrefiering

Råvarans sammansättning

Allt organiskt material är av intresse. Hög andel lättflyktiga ämnen sänker utbudet i processen. Relativt okänslig för föroreningar. Mängden av föroreningar och aska etc. påverkar slutprodukten kvalitet. Kvalitetskrav beror på avsedd slutanvändning.

Fysikaliska egenskaper

Materialet måste vara förtorkat innan torrefiering (till ~ 10%). Partikelstorleken är inte kritisk. Flis (10x20x40 mm) är bra. En hög andel finfraktion kan leda till dammproblem. Överstort material kan ge inmatningsproblem.

Övrigt

Homogenitet i partikelstorlek och andra egenskaper är fördelaktigt för processen då det blir lättare att uppnå en homogen grad av torrefiering.

Aktuella projekt

Skogforsk deltar i det internationella forskningsprojektet ”SteamBioAfrica” för att planera logistiken av invasiva taggbuskar som ska förvandlas till torrefierad bränsle i södra Afrika, och på det sättet återställa landskapet. Projektet pågår mellan 2021-2024.

Pelletering

Små partiklar pressas genom ett munstycke med hål för att bilda pellets av önskad dimension. Processen kräver en relativt torr råvara med anpassad partikelstorlek.

Råvarans sammansättning

Lignin är fördelaktigt för pelletsproduktion medan höga koncentrationer av extraktivämnen kan vara ogynnsamma. Föroreningar som sand och stenar kan vara mycket skadligt för pelleteringsutrustning.

Fysikaliska egenskaper

Den optimala fukthalten för pelletering är cirka 10 procent. Råmaterialet kan behöva vara torkat eller fuktat. Partikelstorlekar bör inte överstiga 60 procent av pelletens diameter (vanligtvis 6–10 mm). För torkningsprocessen är en liten partikelstorlek fördelaktig.

Övrigt

Variationer i partikelstorlek och fukthalt kan orsaka allvarliga problem i torkning och pelletering, och kan leda till ojämn fukthalt i det torkade materialet.

Nr 26-2022    Publicerad 2022-06-14 10:23
0 Kommentarer
Läs mer
Bergström, Dan and Matisons, Magnus, eds. (2014). Forest Refine, 2012-2014: efficient forest biomass supply chain management for biorefineries: synthesis report. Umeå, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi; 2014:18
Gunnarsson, C., Eriksson, A., Iwarsson Wide, M., Olsson, J. 2021. Flexibel råvarutillförsel av restströmmar från jord- och skogsbruk – en affärsmöjlighet RISE Rapport 2021:101.
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.