Gå till:

Beslutsstöd för basvägar i slutavverkning

Foto: Aron Davidsson, Skogforsk
Ett digitalt förslag på hur huvudbasvägen ska dras vid en slutavverkning kan fungera både som ett effektivt beslutsstöd och som en ögonöppnare för planeraren.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1020-2019.
The report is available in an English version.

Skogforsk har under flera år utvecklat och utvärderat modeller för förslag till basvägsdragningar. Modellerna bygger på optimeringsalgoritmer och indata från detaljerad digital information om topografi, virkesvolymer samt markfuktighet. Modellerna visar lovande resultat, men då flera justeringar av indata sker i fält finns behov av att utvärdera hur väl en mobil applikation skulle fungera. Modellerna behöver även testas i mer utmanande terränger och mer kuperade områden.

När erfarenheterna och resultaten summerades under en gemensam workshop inom projektet noterades att

 1. Det finns fel i markfuktighetskartan. Eftersom markfuktighetskartan ingår
  som underlag i optimeringen ger detta sämre basvägsförslag.
 2. Resultaten stämmer ofta bra med det val som inspektorer och entreprenörer
  gjort. Förslaget kan minska behovet av att besöka trakter.
 3. Bra att förslaget tar hänsyn till virkesvolymsvariationer på trakterna.
 4. Nyttigt med nya förslag (”utanför boxen”) som kan spara kostnader för
  skotningen och som inte nödvändigtvis nyttjar äldre basvägar.
 5. Verktyget var ett stöd vid planering, framförallt med nya medarbetare eller
  när planering sker på nya områden.
 6. Det är ett bra hjälpmedel när drivningen påbörjas i mörker eller med snötäcke.
 7. Verktyget kan bidra till att säkerställa behovet att avverka och skota in virke
  året runt.
 8. De bästa användningsområdena bedömdes vara i gallringar (utan befintliga
  basvägar) eller i slutavverkningar med längre skotningsavstånd.
 9. Verktyget har stor potential att användas i kontakter med markägare vid
  kontraktering.

Syftet med projektet var att effektivisera den skogliga planeringen genom att ta fram och utvärdera förslag på basvägsdragningar i fält i en mobil applikation. Målet var att genomföra utvärderingar av den mobila lösningen vid tre av Södra Skogsägarnas verksamhetsområden: Linköping, Sollebrunn och Växjö. Därutöver utvärderades möjligheten att föreslå lämpliga avläggspunkter i förväg, baserat på olika geodata.

En mobil applikation för basvägsplanering utvecklades och under hösten 2018 genomfördes tester på 103 trakter. I alla områden genomfördes testerna av både inspektorer och produktionsledare. Det som kontrollerades var den egna planeringen före avverkning samt under och efter pågående drivning. Oftast fokuserades på större trakter (> 4 ha) där det fanns möjlighet till alternativa vägval. För trakterna testades också att variera optimeringsalgoritmens känslighet för lutning och markfuktighet. Återkoppling samlades in för 84 av trakterna (28 trakter i Linköping, 23 i Sollebrunn och 33 i Växjö).
Basvägsförslaget bedömdes användbart på 73 av de 84 trakterna med återkoppling
(87 procent). Den uppskattade tidsbesparingen visade att det i 60 procent av fallen fanns en tidsbesparing i planeringsdelen.

Sammantaget är utvärderingen positiv och ett gott beslutsunderlag för vidare beslut om
implementering i Södras systemstöd samt vidare FoI-arbete kring denna typ av beslutsstöd.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 39-2019    Publicerad 2019-06-28 07:00
Planering
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Skotning
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Patrik Flisberg

Creative Optimization

Mikael Frisk

Creative Optimization

Mikael Rönnqvist

Creative Optimization
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.