Gå till:

Bättre och billigare bränsle om flisstackar täcks vid lagring

Foto: Erik Anerud, SLU
Genom att täcka flis med en semipermeabel fiberduk vid lagring minskar substansförlusterna och den torkar bättre. Metoden kan bidra till minskade kostnader och en ökad leveranssäkerhet.

Artikeln är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Applied Energy

Flisning av skogsbränsle är förhållandevis kostsamt, vilket delvis beror på ett lågt årligt maskinutnyttjande av både flishuggar och lastbilar eftersom efterfrågan på flis är säsongsberoende. Lagring av flis kan möjliggöra sänkta produktionskostnader genom ett ökat årligt utnyttjande av maskinerna samtidigt som det ger en större beredskap för att möta en plötsligt ökad efterfrågan. Lagring av flis är dock förknippad med ett antal problem. Dels är substans- och energiförlusterna högre än vid lagring av icke sönderdelat material och dels finns en risk för självantändning av flisstacken.

Ett sätt att minska de negativa effekterna vid lagring kan vara att täcka flisstacken med ett semipermeabelt material, som förhindrar nederbörd att återfukta flisen men samtidigt släpper igenom vattenånga. Därför har bränslekvalitet och substansförluster vid storskalig terminallagring av skogsflis utan täckning och täckt med fiberduken Toptex® jämförts. Grotflis lades i en ca 6,5 m hög flisstack med en uppskattad volym på 1450 m3s. Halva stacken täcktes med fiberduk, den andra halvan lämnades utan täckning.

Under de tre första lagringsmånaderna sjönk fukthalten från 51 procent ner till 48 procent i båda halvorna av stacken, men då försöket avslutades efter cirka sju månaders lagring hade fukthalten i den täckta delen av flisstacken sjunkit till 45 procent medan den fortfarande var 48 procent i den otäckta delen. Substansförlusten var 5,3 procent i den täckta delen och 7,3 procent i den otäckta delen av stacken då försöket avslutades. Temperaturen i den täckta delen av stacken var genomgående lägre än i den otäckta delen. Kombinationen av substansförluster och minskad fukthalt innebar att den effektiva energimängden i den otäckta delen av stacken minskade med 5,3 procent medan den endast minskade med 0,6 procent i den täckta delen. Slutsatsen från försöket är att bränslekvaliteten kan förbättras och energimängden bevaras om flisstacken täcks med en ventilerande duk som skyddar biomassan från nederbörd samtidigt som kondens släpps ut.

Ekonomin för ökad lagring av flis beror på ett antal faktorer, dels de rent lagringsrelaterade kostnaderna för täckning och terminalhantering av flisen, dels förändringarna i energimängd under lagringstiden, och slutligen minskningen i kostnad. Kostnaden för täckningsmaterialet bör kunna hållas på en acceptabel nivå då duken kan återanvändas. Sammantaget finns det en potential att minska kostnaderna i försörjningskedjan och öka leveranssäkerheten genom lagring av flis i täckta stackar.

För ytterligare fördjupning, läs artikeln i sin helhet på länken nedan.

Nr 68-2018    Publicerad 2018-10-29 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.