Gå till:

Stubbval – nytt beslutsstöd för stubbskörd

Bilden visar ett exempel på karta över ett objekt. Varje stubbe är färgad utifrån beräknat skotningsavstånd.
Stubbval är ett nytt beslutsstöd för stubbskörd. Programmet är en prototyp som nu utvärderas för planering på objektsnivå.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 908-2016.

Skogforsk har tillsam­mans med SLU tagit fram prototyp­programmet "Stubbval" som är en beslutsstödsmodell för stubbskörd. Programmet hämtar information bland annat från den data som skördarna samlar in vid avverkningen och redovisar i olika GIS-skikt beräknade intäkter, kostnader, stubbkvantiteter och skotningsavstånd i tabeller och diagram. Det visualiserar också stubbar och områden som är lämpliga för uttag i en kartbild tillsammans med inlästa GIS-skikt. Ur kartbilden framgår även till vilket avlägg det är lönsammast att transportera varje stubbe och vilka stubbar som är planerade att lämnas kvar, vilket underlättar logistikplaneringen på objektet. 

Bedömningen är att prototypprogrammet bör kunna fungera som verktyg för planering av stubbskörd på objekts­­nivå. Användare bör dock vara medvetna om att resultaten från prototypprogrammet ännu inte har validerats varför det är angeläget att objektsvisa jämförelser görs mellan prognostiserat utfall från prototyp­program­met och motsvarande utfall från praktisk stubbrytning.

De bakomliggande modellerna har utvecklats i samarbete med SLU och KTH inom ramarna för STandUP for Energy, ett forskningsprogram som är en del av regeringens satsning på forskning inom områden av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv. Uppsala universitet, KTH, SLU och Luleå tekniska universitet ingår. Stubbval är finansierat av STandUP for Energy och Effektivare skogsbränslesystem, ESS.

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 77-2016    Publicerad 2016-09-08 09:02
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
Virkes & bränsleegenskaper
Virkesdata
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.