Gå till:

STIG-projektet 2010–2014

STIG-projektet (Skoglig Terrängplanering i GIS) startade på Skogforsk 2010 och är en del av arbetet med att utveckla planering- och drivning med hänsyn till mark och vatten.

Syftet är att ta fram bättre kartunderlag och kombinera detta med tydligare rutiner för att undvika körning på känsliga marker, samt för att skydda marken med ris och kavelbroar där det behövs.

Genom bättre information om terrängförutsättningarna och därigenom planera terrängkörningen så att transportavståndet minimeras i kombination med att körningen koncentreras till de bärigaste och jämnaste områdena, förväntas även projektet att ge en effektivare planering- och drivning, samt att möjliggöra en ökad lönsamhet och bättre arbetsmiljö.

Inledningsvis i projektet användes digitala terrängmodeller (DTM) från laserskanning för information om höjd över havet, lutning och lutningens riktning över en avverkningstrakt. Senare har detta till stor del ersatts av en markfuktighetsmodell som använder höjd och lutning i förhållande till omkringliggande mark för att beräkna avstånd till grundvatten i varje punkt. Enligt en definition från Riksskogstaxeringen klassas mark där avståndet är mindre än 1 m till grundvatten som fuktig eller blöt mark, och därmed beskrivs markfuktigheten över trakten. Under 2012 och 2013 har ett stort antal avverkningar inventerats och utvärderats med avseende på hur STIG-projektet skulle kunna minska skador på mark- och vatten. Även en validering/utvärdering av markfuktighetskartan genomfördes där beräknad markfuktighet jämfördes med bedömd markfuktighet inventerad i fält.

Resultaten visar att skador på mark och vatten är ett stort problem i skogsbruket, samt att efterfrågan och behov av nya verktyg i planering och drivning är mycket stort. Markfuktighetskartan verkar dock ge ett mycket bra underlag för att förutse och förebygga drivningsproblem genom att generera bättre kartunderlag. Kombineras detta med tydliga rutiner för hur fuktiga områden, överfarter över vatten och terrängkörvägar med många passager m.m. ska hanteras så kan en stor andel av markpåverkan, speciellt allvarliga skador nära vatten, förutses och undvikas.

Under 2014 och frammåt kommer Skogforsk att fortsätta arbetet med att ta fram bättre kartunderlag, tydliga rutiner och effektiva analysverktyg, arbetet ryms inom den strategiska satsningen på produktivitet och skonsamhet.

Nr 97-2014    Publicerad 2014-11-17 13:06
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Maskinteknik
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Isabelle

Bergkvist

Tidigare anställd

Gustav

Friberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.