Gå till:

Markfuktighetskartorna kan minska markskadorna

Med bättre planeringsstöd finns stora möjlighet att identifiera och undvika en stor andel av markskadorna i skogsbruket, framförallt de allvarliga skadorna nära vatten. Det visar Skogforsks utvärdering av de nya markfuktighetskartorna .

Markfuktighetskartorna bygger på information från laserscanning och matematiska modeller för hur vatten rör sig i landskapet. Kartorna ger helt enkelt traktplanerare och maskinförare en bättre bild av vilka områden som är blöta och fuktiga och där risken för sönderkörning är stor. En som redan använder markfuktighetskartorna i praktiken är Mats Pettersson på Uppsala skogsförvaltning AB. Läs mer i bifogad artikel från Vision nr 3-2013.

Sedan 2010 har Skogforsk arbetat med att utveckla bättre traktunderlag och traktkartor för planering och drivning genom att utnyttja data från flygburen laserskanning. Genom det punktmoln som genereras från laserskanning från träffar i trädskiktet och terrängen kan modeller över terräng, markfuktighet och trädskikt tas fram.


Traktskiss utan respektive med markfuktighetskarta. Markfuktighetskartan till höger ger traktplaneraren och maskinföraren en tydlig, tredimnensionell bild av vilka områden som är fuktiga inom avverkningstrakten. Bilden underlättar planeringen av bland annat basvägar och avlägg för att minska risken för markskador.

Läs fördjupning

Redan idag innebär industrins krav på jämna virkesflöden att drivning sker året om oavsett väderlek. I takt med de med de förväntade klimatförändringarna kan man räkna med att bärigheten i skogen kommer att minska ytterligare genom mer nederbörd och kortare perioder med tjälad mark. Samtidigt kan man förvänta sig ett ökat behov av rundved och biobränsle i takt med att fossila bränslen ersätts och nya produkter från träråvara efterfrågas.

Allt detta innebär stora påfrestningar på skogsmarken vilket ställer höga krav på att ta hänsyn till mark och vatten i drivningen.  Att arbetet ibland genomförs under stor tidspress när industrin är i stort behov av virke samt under svåra förhållanden med mörker och snötäcke gör inte arbetet lättare.

Nyckeln är att hitta metoder för att förenkla och förbättra trakt- och drivningsplanering, samt att hitta rutiner och metoder för att skydda känsliga områden och rinnande vatten vid drivningen.

Förbättrade traktkartor har identifierats som en viktig del i utvecklingen och efterfrågas i hela skogsbruket. Flygburen laserskanning ger möjlighet att förbättra kartunderlagen genom modeller av terräng, markfuktighet och trädskikt vilket ökar kunskapen om trakten och möjlighet att anpassa metoder och vägdragningar i drivningen.

Modeller av markfuktigheten har sedan ett flertal år använts i nordamerikanskt skogsbruk. Motsvarande modeller har tagits fram och utvärderats av Skogforsk för svenskt skogsbruk. Utvärderingen visar att markens fuktighet i kartan stämde överens med verkligheten i 68 procent av fallen. I 25 procent av fallen visade kartan fuktigare förhållanden än verkligheten.

Nr 24-2014    Publicerad 2014-02-27 15:44
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Hänsyn
Mark & vatten
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.