logga
Bild: Gerhard Pettersson
I en omfattande kunskapssammanställning om lärk samlar nu Skogforsks experter den senaste kunskapen om framtidsträdet lärk, från etablering och skötsel till ekonomi och virkesegenskaper.

Lärk (Larix spp.) är ett barrträd som naturligt förekommer på norra halvklotet och omfattar omkring 13 arter. Den största utbredningen finns i Ryssland, där lärken utgör en betydande del av skogsarealen, särskilt i nordvästra delen av landet. I Sverige har lärken, främst den ryska varianten, funnits sedan 1700-talet och betraktas som ett inhemskt trädslag.

Hybridlärken är en korsning mellan japansk och europeisk lärk och betraktas som exotisk i Sverige, vilket medför vissa restriktioner. Andra lärkarter, såsom dahurisk lärk och cajanderlärk, förekommer också, men i mycket liten utsträckning.

Intresset för lärk i svenskt skogsbruk har ökat gradvis, särskilt efter stora stormskador och problem med törskatesvamp i tallbestånd. Lärken betraktas som mer stormtålig och mer snabbväxande än gran och tall, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för återbeskogning på stormhyggen och skadade områden.

Efterfrågan på ökad mångfald och variation inom svenskt skogsbruk, sätter fokus på att hitta hållbara lösningar för produktion, positiv klimatpåverkan och bibehållen biodiversitet. I detta sammanhang bör det ökade intresset för lärkens ses som en möjlig lösning. Även om lärken fortfarande är en marginell företeelse i svenskt skogsbruk så är trenden uppåtgående.

Lärken diskuteras också i samband med klimatförändringar, då den är snabbväxande, särskilt i ungdomen, och har kortare omloppstid än alternativen. Vilket i sin tur innebär att lärkbestånd under sin omloppstid kommer att utsättas för relativt sett mindre klimatförändring än trädslag med längre omloppstid. Lärken kan även spela en viktig roll för att öka skogens diversitet både på landskaps- och beståndsnivå. Dessutom anses lärken ha ekonomisk potential med lägre skogsskötselkostnader och kortare omloppstider jämfört med gran och tall.

Med hög andel kärnved sägs lärkträ vara lämpligt för utomhuskonstruktioner. Det finns en tradition att använda lärkträ i Sverige och det är ett välkänt och uppskattat trädslag. Efterfrågan har under senare år ökat på lärkvirke.

Sammanfattningsvis är kunskapen om lärk av stor betydelse för skogsbruket och det finns ett behov av både fokuserade insatser och översiktliga kunskapsöversikter för att främja dess användning och skötsel.

I en ny kunskapssammanställning om lärk gör tolv forskare en genomgång av kunskapsläget för lärk. I rapporten behandlas bland annat skötsel, produktion och tillväxt, förädling, flora och fauna samt skador och efterfrågan.