logga
Bild: Sven Tegelmo, Skogforsk
I det här projektet jobbar vi för att minska markskadorna i skogen. Det sker genom 100-talet kursdagar och utbildningsmaterial inom arbetssätt, teknik, regelverk och dialog.

Årligen avverkas omkring 600 000 hektar (varav 400 000 hektar gallring) i Sverige, vilket innebär terrängkörning med skördare, skotare och markberedare. För att minska påverkan på mark och vatten men ändå möjliggöra nyttjande av skogen som en förnyelsebar och klimatsmart råvara krävs kunskap, samverkan, bra hjälpmedel och skonsamma metoder.

Skogforsk har tagit fram digitala kartunderlag, som visat sig ha stor potential att minska körskadorna, bland annat genom optimerade vägval som undviker blöta områden och visar den kortaste vägen på bärig mark. I det här projektet kommer vi att göra en riktad utbildningsinsats under tre och ett halvt år med start våren 2017 för att öka användningen av verktygen, lära ut bättre arbetssätt och stimulera dialog mellan utförare, beställare, markägare och industri.

Kurser och utbildningsmaterial kommer också att förmedla kunskap kring ekonomiska och juridiska förutsättningar i skogsbruket, visa på goda exempel och försöka skapa förståelse för problem, hinder och möjligheter i olika delar av branschen.

Utbildningen, som vi kallar Bli spårlös, kommer vi att genomföra i hela landet med olika inriktningar beroende på målgruppen. Vi har även möjlighet att anpassa utbildningen utifrån ditt eller ditt företags önskemål. 

Är du intresserad att gå en utbildning, gör en intresseanmälan till Eva Ring

>>Läs mer om Bli spårlös

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet.

Projektnyheter
De uttalade målen är:

Effektmål

 • Höja kunskapen om spårlös drivning hos både beställare och utförare; inför, under och efter avtalstecknande.
 • Utveckla användandet av digitala kartunderlag och beslutsstöd och därigenom möjliggöra effektiva informationsflöden, ökad produktivitet och skonsamhet i hela skogsbrukskedjan
 • Öka beställarkompetensen hos privata markägare vid upphandling av skogsbruksåtgärder
 • Vid överfart över rinnande vatten ska strandkanter och botten alltid skyddas med virke, ris eller annan brokonstruktion.
 • Inga allvarliga körskador enligt Dialogprojektets målbilder och Branschgemensam miljöpolicy.
 • Användandet av markfuktighetskartor eller motsvarande digitalt kartunderlag vid samtliga skogsbruksåtgärder inom tre år.

Produktmål

 • Ta fram underlag för en utbildningsdag gällande skogsbrukets påverkan på mark och vatten.
 • Genomföra minst 100 utbildningsdagar (2000 deltagare) mot olika företag och målgrupper främst inom skogsbruket.
 • Genomföra minst två exkursioner som vänder sig till en bredare målgrupp (politiker, press, naturvårdsorganisationer och skolor).
 • 10-15 st demonstrationsytor som visar skonsamhet vid skogsbruksåtgärder.
 • Ta fram ett virtuellt demonstrationsområde.