logga
I projektet tas koordinaten på varje enskild planta för att kunna följa dem i tio års tid.
Bild: Helena Gålnander, Skogforsk
Förädlade plantor ger bättre tillväxt. Men hur stor andel av de framtida produktionsskogarna består av förädlade plantor och hur mycket är självsått? Hur mycket av de plantor vi planterat röjs bort?

Det är frågor som ska besvaras i det här projektet. Dagens förädlade plantor beräknas ge en tillväxt som är cirka 10-12 procent högre än oförädlade alternativ. När nya fröplantager börjar producera frö, om cirka 10 år, förväntas tillväxten öka till 20-25 procent. Därför är det av stor betydelse för den framtida skogsproduktionen hur stor andel av produktionsbestånden som utgörs av förädlade plantor. Idag används schablonvärden vid till exempel avverkningsberäkningar och de konsekvensanalyser som ligger till grund för skogspolitiska beslut.

I det här forskningsprojektet ska vi kvantifiera hur stor andel av de planterade förädlade träden som kommer att utgöra det framtida produktionsbeståndet på olika ståndorter, med olika markberedningsmetoder och beroende på röjningens utförande.

För att kvantifiera andelen förädlade plantor utnyttjar vi försöksytor anlagda av SCA skog, som sedan 1998 har ett mycket ambitiöst program för uppföljning av sina föryngringsåtgärder. Ytorna är permanent markerade, varje planta är koordinatsatt och uppföljande inventeringar av överlevnad och tillväxt är gjorda under 10 år efter plantering. Under sommaren 2016 inventerade vi de 20 trakter där röjning redan är utförd.

Södra och mellersta Sverige saknar en liknande försökserie varför vi kommer att etablera en sådan i samarbete med Skogssällskapet och Södra skogsägarna. Under tre års tid lägger vi ut cirka 350 försöksytor ut på 35 olika trakter. Dessa följs upp på på samma rigorösa sätt som SCA har gjort på sina ytor. En exakt position tas på varje enskild planta inom försöksytan. Därefter inventerar vi efter ett, två, tre, fyra och fem år, samt efter tio år då troligtvis en första röjning gjorts. 

Projektet finansieras av Skogssällskapets Forskningsstiftelse och avslutas vid utgången av 2019.