logga
Bild: Eddy Arthursson/mostphotos
Hur prioriterar man skogliga naturvårdsåtgärder på sin fastighet, och vilken hjälp finns att få?

Detta projekt syftar till att utveckla verktyg som markägare kan använda för att väga in landskapets förutsättningar i sin planering av naturvård i skogsbruket. För att pröva detta kommer vi undersöka hur markägare kan modifiera sina traditionella skogsbruksplaner med hjälp av geodata som visar landskapets potentiella naturvärden.

Vi vill visa markägare vilka geodata och fjärranalys-verktyg som finns samt hur inrapporterade artfynd och fakta om arter kan användas för att bestämma vilka biotoper och naturvårdsåtgärder som ska prioriteras för bygdens (landskapets) arter. Vi vill samtidigt undersöka hur markägare upplever arbetet med naturvårdsplanering och hur det kan förbättras ur markägares perspektiv.

I dagens skogsbruk planeras naturvård till största delen på beståndsnivå. På senare år har naturvårdsplaner i större utsträckning omfattat ett landskapsperspektiv men de är fortfarande till stor del anpassade efter ägargränser och informationen kommer sällan hela vägen till praktikerna. Detta gör att avsättningar och generell hänsyn i praktiken görs med hänsyn till beståndsgränser och ägargränser. Detta är inte optimalt då de arter man vill bevara ofta finns och sprider sig över större arealer. För artbevarandet vore det bäst om naturvården planerades på landskapsnivå. Att vidga perspektivet och utföra naturvården på landskapsnivå kräver att det finns information om landskapets naturvärden. Dessutom måste informationen vara lättillgänglig och anpassad till brukarna.

När det kommer till geodata måste informationen vara tillräckligt högupplöst för att användas i praktisk naturvård. I dagsläget finns det information om potentiella naturvärden i den svenska skogen men den är grovskalig och uppdelad på flera olika ställen och inte alltid anpassad efter brukarens perspektiv. Det här projektet vill ge en beskrivning på hur man kan använda och förfina den information som finns idag för att utföra en naturvård som är anpassad efter landskapets förutsättningar. Dessutom kan vi ge förslag på framtida digitala verktyg som kan underlätta för markägare att planera sin hänsyn utefter landskapets förutsättningar.

 

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg