logga
Hur mycket grot finns på hygget eller i vältan? Projektet syftar till att öka planeringsprecisionen i produktionskedjan för grotflis, i samarbete med bränsleleverantörer och energiföretag.

Dagens geopolitiska situation och färdplaner mot fossilfrihet har ökat efterfrågan på inhemska skogsbränslen i Sverige. Bioenergin i form av skogliga restprodukter är central för Sverige och EU:s försörjningstrygghet och klimatomställning. De senaste skogliga konsekvensanalyserna (SKA22) indikerar att det finns en ekologisk potential att öka användningen av grot från föryngringsavverkningar från dagens cirka 9 TWh till 24 TWh per år, där huvuddelen av potentialen återfinns i Norrland. Utveckling hindras av bland annat av osäkerhet kring hur stora volymer som faktiskt kan tas ut och lönsamhet.

Vårt projekt syftar till att öka planeringsprecisionen i produktionskedjan för grotflis och indirekt öka grotuttaget –den svenska försörjningstryggheten. Projektet planerar att:

 1. Förbättra prognoser av grotvolymer med ett befintligt prognossystem som använder skördardata.
 2. Genomföra regionala uppskattningar av potentiella grotvolymer.
 3. Utveckla ett beslutsstöd för säkrare val av trakter för grotuttag.
 4. Kvantifiera grotutfall från contortabestånd och vidareutveckla prognossystemet.
 5. Anpassa befintliga modeller för prognos av fukthalt på skogsbränsle.

Resultaten kommer att skapa förutsättningar till en bättre planering och styrning av försörjningskedjan, minska koldioxidavtryck och risk för markskador, och göra produktionen av skogsbränsle lönsammare, konkurrenskraftigare och mer hållbar.

Projektet pågår mellan december 2023 och september 2026 och genomförs i samverkan med leverantörer av skogsbränsle

 • Holmen skog
 • Mellanskog
 • Stora Enso
 • Sveaskog
 • Södra

samt energiföretagen

 • Jämtkraft
 • Vattenfall

Projektet har en budget på 6,5 Mkr och finansieras av Energimyndigheten via forskningsprogrammet Bio+  och projektparterna.

 

energimyndigheten.png